Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca sposobu liczenia terminu „10 dni roboczych” na złożenie oferty w ramach zasady konkurencyjności

data publikacji: 05-03-2013

W związku z koniecznością doprecyzowania sposobu liczenia terminu na złożenie oferty w ramach zasady konkurencyjności, który powinien wynosić nie mniej niż 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, Instytucja Pośrednicząca przekazuje stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w przedmiotowej sprawie.

W celu ustalenia sposobu liczenia ww. terminu należy wziąć pod uwagę dwa aspekty: po pierwsze – początek i koniec biegu terminu, po drugie – definicję dnia roboczego. Z uwagi na fakt, że umowa o dofinansowanie projektu, z której wynika zobowiązanie Beneficjenta do stosowania zasady konkurencyjności, jest umową zawieraną na gruncie prawa cywilnego, obliczanie terminu powinno być dokonane zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93; zwany dalej kc). W myśl normy zawartej w art. 111 kc termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, jeżeli zaś początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. W związku z tym, że kc nie definiuje pojęcia „dzień roboczy”, Instytucja Zarządzająca PO KL przyjmuje powszechne rozumienie tego pojęcia, tj. za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt).

Powyższe oznacza, że początek biegu 10-dniowego terminu następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu ogłoszenia zapytania na stronie internetowej, zaś koniec terminu upływa w ostatnim 10-tym dniu roboczym.

Przykładowo, w wyniku ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta w dniu 31.07.2012 r. 10-dniowy termin na złożenie oferty rozpoczyna bieg w dniu 01.08.2012 r., kończy się zaś w dniu 14.08.2012 r. o godzinie 23:59. Z uwagi na fakt, że wykonawca może zechcieć złożyć ofertę osobiście do siedziby lub biura Beneficjenta, Beneficjent powinien zapewnić możliwość skutecznego złożenia oferty w ten sposób w godzinach pracy biura. Zatem w sytuacji, gdy pracownik sekretariatu pracuje w godzinach 7.00-15.00, osobiste składanie ofert powinno być możliwe w dniach pracy biura (dniach roboczych) w godzinach 7.00-15.00 przez co najmniej 10 dni. Odnosząc to do powyższego przykładu, oznacza to, że końcowy termin na osobiste złożenie oferty powinien zostać określony przez Beneficjenta na dzień 14.08.2012 r. do godziny 15.00, co dla przejrzystości powinno być wyraźnie wskazane w zapytaniu ofertowym.