Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

"Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3. PO KL

data publikacji: 12-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 7 pkt 1 Regulaminu Stypendialnego za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. mieszczące się we wskazanych kategoriach zgodnie z § 7 pkt 3 Regulaminu Stypendialnego.

Zgodnie z § 7 pkt 4 Regulaminu Stypendialnego dopuszcza się możliwość zmiany kategorii wydatków zawartych w IPREU, jednakże każda taka zmiana możliwa jest wyłącznie po konsultacji i akceptacji nowej kategorii wydatków przez Opiekuna dydaktycznego. Opis przedmiotowych zmian wraz z uzasadnieniem należy zawrzeć w punkcie IV. 3 Sprawozdania z realizacji IPREU.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznawane w ramach projektu systemowego pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) są wolne od podatku. W związku z powyższym WUP w Poznaniu nie ma obowiązku wystawiania informacji o wysokości wypłacanego stypendium w celu rozliczenia się z osiąganych dochodów z właściwym urzędem skarbowym.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego