Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/7/E.1.1/12

data publikacji: 18-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 21.12.2012 – 21.01.2013 r., w ramach konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/7/E.1.1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do pobrania: