Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja Instytucji Zarządzającej w sprawie kryterium dotyczącego egzaminów zewnętrznych, wprowadzonego na podstawie uchwały nr 109 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 6 grudnia 2012 r.

data publikacji: 25-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonała interpretacji kryterium dotyczącego egzaminów zewnętrznych, wprowadzonego na podstawie uchwały nr 109 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 6 grudnia 2012 r. (załącznik nr 2 Poprawki do treści Planów działania na 2013 rok zgłoszone w trakcie XXIII posiedzenia KM PO KL).

W opinii IZ PO KL, zapis we wniosku informujący, że szkolenie zostanie zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje jest wystarczający dla stwierdzenia zgodności wniosku z zatwierdzonym kryterium szczegółowym. Zamieszczenie przez Beneficjenta we wniosku dodatkowych informacji, dotyczących m.in. uprawnień podmiotu egzaminującego do przeprowadzania egzaminów i nadawania certyfikatów, posiadanego doświadczenia, itp. nie jest warunkiem obligatoryjnym dla uznania spełnienia powyższego kryterium oraz nie przesądza o możliwości przyznania dofinansowania na realizację projektu.

Szkolenia objęte dofinansowaniem w ramach projektu, w tym również szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw, powinny kończyć się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia nadane mu na drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot (instytut egzaminacyjny). Brak spełnienia powyższego warunku wyklucza możliwość uznania kwalifikowalności kosztów konkretnego szkolenia.

Analogiczne podejście należy przyjąć w sytuacji, gdy realizacja szkolenia zostanie zlecona podmiotowi zewnętrznemu (Wykonawcy), który przeprowadzi jednocześnie egzamin kończący szkolenie. Kryterium można uznać za spełnione jedynie wówczas, gdy podmiot prowadzący szkolenie posiada uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z tematem szkolenia, które zostały mu nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną do tego instytucję.

Tym samym należy przyjąć, że w projektach składanych zgodnie z brzmieniem ww. kryterium, podmiot przeprowadzający egzamin zewnętrzny - powinien posiadać stosowne uprawnienia egzaminacyjne nadane w drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot zewnętrzny.