Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty PO KL/6.1.1/1/13

data publikacji: 29-03-2013

W terminie od 29.03.2013 r. do 30.04.2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursowym wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkichProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
Wnioski będą przyjmowane
od dnia 29.03.2013 r.
do dnia 30.04.2013 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej.
 
Na co i kto może składać wnioski
 
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)*, które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.1 dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.
* W tym powiatowe urzędy pracy, w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.) – w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia(usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
- identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
- organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
- wsparcie psychologiczno – doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
- realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
· pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
· staże/praktyki zawodowe,
· szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
· subsydiowanie zatrudnienia,
· wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia),
-      jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego
nr PO KL/6.1.1/1/13
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom dofinansowania projektów wynosi 100%** wydatków kwalifikowanych.
**Nie dotyczy projektów w ramach których realizowane są działania objęte pomocą publiczną
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
W ramach konkursu nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu.
Minimalna wartość projektu:
Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN***
***Niemniej jednak, podczas ustalania wartości projektu Projektodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na kryterium dostępu dotyczące objęcia wsparciem minimum 40 osób, a w przypadku skierowania wsparcia wyłącznie do osób niepełnosprawnych, minimum 20 osób.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota:
15 791 303,00 PLN****
 
**** Alokacja obejmuje wyodrębnioną pulę środków w wysokości 4 700 000,00 PLN na projekty skierowane wyłącznie do osób do 30 roku życia .
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów.
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/1/13
Ważne informacje:
Dokumentacja dotycząca naboru jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki

Dokumentacja konkursowa