Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dotyczy: ocena merytoryczna projektów

data publikacji: 08-04-2013
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w odniesieniu do ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia konkursów w 2013 roku oraz związanych z tym posiedzeń Komisji Oceny Projektów, szczególna uwaga, podczas oceny merytorycznej projektów, zostanie zwrócona na opis grupy docelowej, sposób jej rekrutacji oraz kryteria rekrutacji. Powyższe informacje pozwolą na weryfikację i potwierdzenie czy dana osoba/podmiot faktycznie spełnia/ją warunki udziału w projekcie, zarówno pod kątem wymagań Szczegółowego Opisu Projektów PO KL, jak i celów projektu. Ww. informacje powinny zostać uwzględnione w pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu.