Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

"Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3. PO KL

data publikacji: 15-04-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że obecnie trwa etap weryfikacji i podpisywania nadesłanych Umów Stypendialnych. Zgodnie z § 6 pkt 4-7 Regulaminu Stypendialnego stypendium w kwocie 3 000,00 zł zostanie wypłacone w jednej transzy, w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy Stypendialnej przez obie strony. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na ten cel na rachunku WUP w Poznaniu.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego