Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

data publikacji: 25-04-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od 24 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (SzOP). Znowelizowany dokument został zatwierdzony przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego.

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

Wprowadzone w dokumencie zmiany stanowią konsekwencję przyjętej przez Komisję Europejską (KE) Decyzji Nr C(2013) 1395 z 7 marca 2013 r. w sprawie zmian w PO KL. W związku z ww. decyzją zmianie uległy:

1. Tabele finansowe (w tym załącznik nr I Podział alokacji ogółem na województwa (…) oraz załącznik IIa Podział krajowego wkładu publicznego na poszczególne źródła finansowania)

20 czerwca 2012 r. Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki zatwierdził zmiany w Programie w zakresie realokacji środków pomiędzy poszczególnymi Priorytetami PO KL. Wprowadzone zmiany były odpowiedzią na wystosowany w grudniu 2011 r. przez KE Komunikat KOM(2011)933, w którym KE odniosła się do trudnej sytuacji osób młodych na rynku pracy i wskazała na konieczność bardziej intensywnego wykorzystania wsparcia finansowego i instrumentów UE w celu wspierania zatrudniania młodzieży.

Instytucja Zarządzająca w porozumieniu z Instytucjami Pośredniczącymi dokonała analizy wykorzystania środków w ramach całego PO KL w celu zidentyfikowania potencjalnych źródeł realokacji. W efekcie zaproponowane zostały realokacje w ramach Programu (przesunięcia środków pomiędzy komponentem centralnym i regionalnym oraz pomiędzy Priorytetami w ramach alokacji poszczególnych województw).

Zmiany w alokacji na poziomie Priorytetów przedstawia poniższa tabela:

Oś priorytetowa
Alokacja zgodnie               z obowiązującym Programem (euro)
Planowane realokacje (euro)
Alokacja po zmianach (euro)
Priorytet I
506 189 358
0
506 189 358
Priorytet II
790 511 906
-38 500 000
752 011 906
Priorytet III
793 736 268
0
793 736 268
Priorytet IV
985 366 839
0
985 366 839
Priorytet V
573 354 094
- 42 260 324
531 093 770
Priorytet VI
2 427 904 122
+ 163 475 907
2 591 380 029
Priorytet VII
1 603 548 809
0
1 603 548 809
Priorytet VIII
1 640 087 224
- 26 150 945
1 613 936 279
Priorytet IX
1 981 776 472
- 40 867 947
1 940 908 525
Priorytet X
470 934 246
- 15 696 691
455 237 555
RAZEM:
11 773 409 338
0
11 773 409 338

Dodatkowo, wprowadzone w SzOP zmiany dotyczą realokacji zgłoszonych przez poszczególne Instytucje Pośredniczące pomiędzy Poddziałaniami i Działaniami tego samego Priorytetu. Przedmiotowe realokacje mają na celu pełne wykorzystanie przyznanej alokacji.

2. Usunięto załącznik nr II Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Programu w podziale na priorytety i działania (w euro)

3. Wykreślenie informacji o rezerwie MRR w ramach Priorytetu V

W wyniku dokonanych realokacji przeniesiono pełną kwotę rezerwy będącej dotychczas w dyspozycji MRR z Priorytetu V do Priorytetu VI (18 113 498 euro). W związku z powyższym, wykreślono z tekstu wzmiankę o wyżej wymienionej rezerwie.

4. Aktualizacja wartości docelowych wskaźników

Dostosowano wartości docelowe wskaźników do dokonanych realokacji pomiędzy Priorytetami. Wprowadzone zmiany dotyczą Priorytetów VI i IX PO KL.

Do pobrania: