Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stypendia dla doktorantek/doktorantów – ocena merytoryczna

data publikacji: 30-04-2013

                       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o rozpoczęciu etapu oceny merytorycznej. 392 Wnioski o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego złożone w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i spełniające kryteria formalne zostały skierowane do oceny merytorycznej.
Przedmiotowa ocena przeprowadzana jest na podstawie § 6 Regulaminu Stypendialnego. Każdy Wniosek podlega ocenie dwóch ekspertów w zakresie, którego dotyczy oceniana praca naukowa, legitymujących się stopniem naukowym minimum doktora habilitowanego.
W ramach projektu zostanie przyznanych 100 stypendiów o maksymalnej wartości 34 000,00 zł każde oraz wsparcie towarzyszące w postaci szkoleń dla uczestników projektu.
Wszystkie informacje dotyczące projektu znajdują się w zakładce Stypendia
dla doktorantów. 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego