Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ponadnarodowe Forum Partnerskie w dniach 21-22 maja br. w Brukseli

data publikacji: 08-05-2013
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego we Flandrii, Partner Krajowej Instytucji Wspomagającej, zaprasza na Ponadnarodowe Forum Partnerskie, które odbędzie się w dniach 21-22 maja br. w Brukseli. Głównym założeniem forum jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli różnych krajów w celu stworzenia efektywnych partnerstw ponadnarodowych i w konsekwencji wspólnej realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W Forum mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które planują składanie wniosku w ramach konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL w 2013 r.  (dane na temat konkursów na PWP ogłoszonych/planowanych do ogłoszenia w Polsce w 2013 r. oraz konkursów z 2012 r., których nabór nadal jest otwarty są dostępne na portalu KIW, www.kiw-pokl.org.pl) oraz Beneficjenci projektów standardowych i innowacyjnych PO KL, którzy zamierzają je rozszerzyć o komponent ponadnarodowy.  Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie wypełnionej w języku angielskim fiszki projektowej oraz formularza dotyczącego potencjału projektodawcy (wzory w załączeniu).
Zgłaszając się proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy pokrywają koszty dojazdu
i zakwaterowania we własnym zakresie. Językiem forum będzie wyłącznie język angielski (nie będzie tłumaczenia).
Zgłoszenia instytucji zainteresowanych wzięciem udziału w Forum należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej, podając dane kontaktowe instytucji, osobę (osoby), które wezmą udział w Forum.  Zgłoszenia należy przesyłać na adres: magdalena.karczewska@cpe.gov.pl i katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl,  
Zakres tematyczny  Forum jest powiązany z tematyką konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej, które w tej chwili jest ogłoszony w Belgii. Szczegóły dotyczące zakresu tematycznego konkursów znajdą Państwo poniżej oraz w załączonej prezentacji.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 10 maja br. 
Szczegóły dotyczące konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej EFS ogłoszonych w Belgii (pełna charakterystyka konkursów w języku angielskim znajduje się w załączniku):
Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego we Flandrii ogłosiła dwa konkursy (typ 2 i 4) na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu 5 “Ponadnarodowość”  belgijskiego programu operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF – Goal 2 Programme 2007 -2013).
 W ramach konkursów wspierane będą działania mające na celu:
·         Aktywizację zawodową (talentów) i długotrwałą integrację na rynku pracy.
·         Promocję integracji społecznej grup defaworyzowanych poprzez wsparcie szyte na miarę potrzeb.
·         Dostosowanie struktury przedsiębiorstw i organizacji do potrzeb społecznych. 
 Zakres współpracy w ramach konkursów: 
·         Wzmocnienie potencjału organizacji publicznych i prywatnych na rzecz lepszego wsparcia grup docelowych poprzez zastosowanie dobrych praktyk i instrumentów wypracowanych we współpracy ponadnarodowej. 
·         Współpraca pomiędzy różnymi projektami, partnerstwo ponadnarodowe jest celem.
 Modele współpracy  przewidziane dla konkursów: 
·         Wspólne wypracowanie rozwiązań z partnerem ponadnarodowym (produkt musi znaleźć zastosowanie we Flandrii). 
·        Adaptacja rozwiązań (badania i porównanie odpowiednich produktów, rozwiązań, metod z kraju partnera ponadnarodowego i dostosowanie najlepszego rozwiązania do kontekstu Flandrii). 
·         Eksport rozwiązań (zastosowanie rodzimych produktów/instrumentów/metod w kraju partnera ponadnarodowego). 
 Fazy projektu:
·       Faza I: analizy i badania, opracowanie planu działania (max. 3 miesiące) 
·       Faza II: analizy porównawcze (ponadnarodowe), wizyty studyjne, oceny ekspertów obszarowych, opracowanie metodologii/narzędzia oraz jego walidacja (max. 15 miesięcy) 
·         Faza III: testowanie, wdrożenie i upowszechnianie (max. 6 miesięcy) 
 Dane dotyczące poszczególnych typów konkursów:
Typ 2
·         Projektodawcy w ramach konkursu belgijskiego : instytucje publiczne oraz organizacje takie jak związki zawodowe, organizacje pracodawców 
·         Alokacja na konkurs: 2 500 000 EUR
·         Max. wysokość dofinansowania: 250 000 EUR
·         Nabór wniosków: ciągły do końca 2014 r.
Typ 4: 
·         Projektodawcy w ramach konkursu belgijskiego: organizacje prywatne
·         Alokacja na konkurs: 1 500 000 EUR
·         Max. wysokość dofinansowania: 250 000 EUR
·         Max. okres realizacji projektu: 24 miesiące
·         Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.09.2013 r.
·         Nabór wniosków: 1.04.2013-30.06.2013 r. (nowa runda od 01.07.2013 r.).
Finansowanie współpracy ponadnarodowej: zasada wzajemności.
Więcej szczegółów dotyczących wymogów konkursowych, w tym zasad finansowania znajdą Państwo w załączonej prezentacji Agencji EFS we Flandrii.
W przypadku pytań związanych z zasadami realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL w Polsce, uprzejmie prosimy o kontakt z KIW – z Zespołem ds. Projektów Współpracy Ponadnarodowej.