Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Komisja Oceny Projektów 8.2.1

data publikacji: 21-10-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.2.1/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe rozpocznie się 12 listopada 2008 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które zostaną pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej. Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, należy złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji tj. do 23.10.2008 r. włącznie.

Wyniki konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.