Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Grupa docelowa w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz Poddziałania 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

data publikacji: 21-05-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL grupę docelową Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL stanowią uczniowie oraz słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) oraz szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Oznacza to, że adresatem działań planowanych do wdrożenia w ramach projektów skierowanych do szkół zawodowych powinny być osoby, które posiadają status ucznia bądź słuchacza takiej szkoły. Niemniej jednak istnieje możliwość zakwalifikowania do kategorii odbiorców wsparcia udzielanego w ramach przedmiotowego Działania osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie są uczniami szkoły zawodowej, natomiast w chwili zakończenia realizacji projektu posiadają status absolwenta. Powyższe stanowisko wynika z faktu, iż staże zawodowe są formą edukacji która umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce, a jednocześnie stanowi etap przygotowania do wejścia na rynek pracy. Tym samym, skierowanie przedmiotowego wsparcia do absolwentów szkół zawodowych, bezpośrednio po zakończeniu przez nich edukacji formalnej stanowi kontynuację procesu kształcenia oraz umożliwia ich płynne przejście na rynek pracy. Ponadto pomiar wskaźników jest dokonywany w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie jego uczestników, tj. z chwilą podpisania przez każdego z nich deklaracji uczestnictwa w działaniach zaplanowanych do realizacji w jego ramach. Nie jest możliwe natomiast objęcie wsparciem w ramach Działania 9.2 osób, które na moment rozpoczęcia realizacji założeń projektowych posiadają status absolwenta. Osoby takie mają możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach innych Priorytetów zgodnie z przyjętą na poziomie Programu linią demarkacyjną.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wsparcie w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych PO KL, kierowane jest do osób dorosłych w wieku od 18 do 64 roku życia bez względu na ich status na rynku pracy, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w zakresie ICT i języków obcych. Oznacza to, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisują się w ww. kategorię odbiorców wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania 9.6.2. Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, iż skierowanie wsparcia do osób samozatrudnionych generuje możliwość wystąpienia pomocy publicznej. Stwierdzenie wystąpienia pomocy publicznej/ pomocy de minimis zależy każdorazowo od obiektywnej i racjonalnej oceny, dokonywanej przez podmiot udzielający pomocy, na podstawie przesłanek wyszczególnionych w art. 107 Traktatu o Ustanowieniu UE.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaznacza, iż zgodnie z zapisami SzoP PO KL, do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, pozostające bez zatrudnienia o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. W tym kontekście należy mieć na uwadze, iż podstawowym kierunkiem interwencji EFS na rzecz osób starszych jest wspieranie zdolności do podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, jak również pomoc w przezwyciężeniu indywidualnych barier, utrudniających im powrót na rynek pracy. Wprowadzony na poziom SzoP PO KL zapis, uszczegółowiący zakres grupy docelowej Poddziałania 9.6.2 ma na celu podkreślenie prozatrudnieniowego charakteru wsparcia udzielanego w ramach Programu poprzez wskazanie, że z działań realizowanych w jego ramach mogą korzystać osoby, które niezależnie od wieku nadal są aktywne zawodowo albo deklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia. Tym samym, wsparcie udzielane w ramach przedmiotowego Poddziałania może być kierowane również do osób powyżej 64 roku życia pozostających w stosunku pracy czy też samozatrudnionych, o ile przyczyni się ono do wydłużenia ich aktywności zawodowej.