Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Instytucja z Włoch poszukuje partnerów do realizacji projektu

data publikacji: 04-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż włoska instytucja MiStra planuje złożenie projektu w ramach tematu dotyczącego młodzieży wcześnie opuszczającej system edukacji (ang. drop outs). W związku z tym zaprasza do współpracy polskie instytucje (ministerstwo, inne instytucje publiczne na szczeblu krajowym i regionalnym - odpowiedzialne za kwestie edukacji, szkoleń a także polityki dotyczącej uczenia się przez całe życie).

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie rozwoju, testowanie i ocena za pomocą badań terenowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań politycznych w celu ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki przez młodzież.

Działania w projekcie muszą się rozpocząć pomiędzy 1 marca 2014 r. i 31 maja 2014 roku. Obowiązkowy czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy. Wnioski nie będą przyjmowane dla projektów planowanych do uruchomienia w innym terminie niż określony w zaproszeniu do składania wniosków. Wkład finansowy Unii Europejskiej nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt będzie wynosić 800 000 EUR. Partner z Włoch zamierza przeznaczyć kwotę dostępną zgodnie z następującym orientacyjnym proporcji 2 800 000 EUR dla całej części B. Termin: poniedziałek, 16 września 2013 r. do godziny 12:00.

Działania, które mają być finansowane w ramach projektu:

  • rozwój, testowanie i ocena innowacyjnych rozwiązań polityki w celu ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki, w drodze badań terenowych przeprowadzonych przez partnerstwo ponadnarodowe. W szczególności celem partnera w ramach składanej oferty jest: 
  • zidentyfikowanie sprawdzonych metod i dobrych praktyk w celu zapobiegania i przeciwstawienia się przedwczesnemu kończenia nauki a w konsekwencji spadku tzw. drop outs; 
  • poprawienie oferty kształcenia i szkolenia dostosowanego do nowych wyzwań i zmian (kryzys gospodarczy, wysoka stopa bezrobocia wśród młodych ludzi, wysoka stopa uczniów migrantów, itd.).

W efekcie projektu spodziewane jest: 

  • zebranie elementów o sile i słabości metodologii, narzędzi, doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie europejskim dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki;
  • powstanie trwałych sieci współpracy w zakresie polityki, z udziałem podmiotów publicznych i prywatnych zaangażowanych i zainteresowanych kwestiami edukacji i szkoleń na poziomie lokalnym;
  • podniesienie kompetencji i wiedzy na temat tranferowania doświadczeń i dobrych praktyk w różnych kontekstach.

Ponadto w/w instytucja partnerska z Włoch ma przyjemność zaprosić również Państwa do ubiegania się o udział w wizytach studyjnych. Wizyta studyjna jest jednym z wielu działań realizowanych przez Mistra w ramach programu LLP, dotycząca wymiany dobrych praktyk wśród europejskich miast na rzecz integracji społecznej imigrantów i mniejszości. Jest ona bardzo przydatnym narzędziem do poznania i wymiany informacji i doświadczeń z innymi europejskimi partnerami na przeniesienie procesów i dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej na poziomie europejskim. Wizyty studyjne odbędą się w następujących miastach: Berlin, Bolonia, Dublin i Wiedeń. Koszty wizyty (podróży i pobytu) są pokrywane przez projekt.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem:

Federica Ruggiero
fruggiero@ciofs-fp.org

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl.