Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.3/1/12

data publikacji: 06-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.3/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe, odbędzie się 18.06.2013 r.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosku, który w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez sąd administracyjny skargi wniesionej przez wnioskodawcę został skierowany do ponownej oceny.
Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.