Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przetwarzanie danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach PO KL

data publikacji: 07-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż każdy z beneficjentów, poza stosowaniem zapisów umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zawartej w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu, jest zobowiązany do stosowania Instrukcji wypełniana formularza PEFS 2007. Obowiązek ten wynika wprost z ust. 3.6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. W każdej umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu beneficjent potwierdza zaś, że zapoznał się z treścią ww. wytycznych.

WUP w Poznaniu podkreśla, że zbieranie dodatkowych danych, które pojawiły się w wersji 3.0 Formularza PEFS 2007:

  • Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej (tak/nie),
  • Migrant (tak/nie), 
  • Osoba niepełnosprawna (tak/nie),

jest wymagane w projektach skierowanych do danej grupy docelowej, np. w projektach skierowanych do osób niepełnosprawnych lub w projektach, w których sam beneficjent na poziomie wniosku o dofinansowanie określił stopień partycypacji w projekcie osób z grup defaworyzowanych. W szczególności, zgodnie z załącznikiem nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL pn. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia, dane na temat przynależności do mniejszości narodowych i etnicznych obowiązkowo należy zbierać w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.1, dane na temat bycia migrantem należy obowiązkowo zbierać w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.7, a dane na temat niepełnosprawności należy obowiązkowo zbierać w projektach w ramach Poddziałania 1.3.6, Priorytetu VI oraz Działania 7.4. Oznacza to, że beneficjenci nie realizujący określonych powyżej projektów nie powinni zbierać ww. danych osobowych, chyba że z założeń przyjętych w punkcie 3.1 wniosku o dofinansowanie projektu wynika obowiązek ich zbierania.

Dodatkowo WUP w Poznaniu przypomina, że w ramach ograniczenia liczby zbieranych danych IZ PO KL podjęła decyzję o rezygnacji z obowiązku zbierania niektórych danych, i tak: 

  • w przypadku projektów skierowanych do instytucji nie wymaga się zbierania od ich pracowników danych dotyczących opieki nad dzieckiem do lat 7 lub inną osoba zależną; 
  • w przypadku projektów skierowanych do uczestników korzystających ze wsparcia z własnej inicjatywy nie wymaga się zbierania danych dotyczących powodów wycofania się z zaplanowanej ścieżki wsparcia; 
  • we wszystkich projektach nie wymaga się zbierania danych dotyczących wykorzystania we wsparciu technik e-learning/blended learning; 
  • we wszystkich projektach wystarczające jest podanie przez uczestnika projektu tylko jednego numeru telefonu – stacjonarnego lub komórkowego, będącego numerem kontaktowym; 
  • we wszystkich projektach dane dotyczące płci i wieku uczestnika w chwili przystępowania do projektu uzupełniane są automatycznie przez Formularz PEFS 2007, po wprowadzeniu prawidłowego naturalnego numeru PESEL, i nie jest wymagane pozyskanie ich od uczestnika.

WUP w Poznaniu podkreśla, iż wszelkie dane, które beneficjent może wprowadzić do Formularza PEFS 2007 samodzielnie, nie powinny być pozyskiwane od uczestników projektu za pomocą kwestionariusza do zbierania danych osobowych. Na przykład w projekcie skierowanym wyłącznie do pracowników administracji publicznej nie jest koniecznie zbieranie informacji o statusie uczestnika projektu na rynku pracy w chwili przystępowania do projektu.