Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Regionalne konkursy na projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Szwecji

data publikacji: 11-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca otrzymała informacje o 8 regionalnych konkursach na projekty Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostały ogłoszone w Szwecji. W ramach konkursów możliwa jest realizacja działań we współpracy ponadnarodowej.

Zakres tematyczny, cel i typy operacji poszczególnych konkursów są zbliżone we wszystkich regionach. Nabory wniosków o dofinansowanie zostaną zakończone we wrześniu (daty dzienne poszczególnych konkursów są zróżnicowane). Poniżej ogólne informacje na temat konkursów.

Typ projektów:
 
Wstępne studia/stadia wykonalności i projekty wdrożeniowe
 
Zakres tematyczny współpracy:
                 
Oś priorytetowa 2: Wzrost zasobów kapitału ludzkiego na rynku pracy.
 
Studia wykonalności obejmować będą: pogłębione analizy, zasoby wykorzystywane do fazy animacji partnerów i tworzenie pomysłów na przyszłe projekty w nowym okresie programowania. 
Typy operacji:
 
Badania wstępne, badania i analizy, tworzenie partnerstw obejmujące grupy docelowe i kluczowych interesariuszy, badania ponadnarodowych możliwości (współpraca państw w regionie Morza Bałtyckiego jest priorytetem).
Dodatkowe (secondary) grupy docelowe (tzn. nie będą musiały być zaangażowane
w działania projektowe:
 
Osoby młode, osoby z zagranicy, niepełnosprawni i osoby powyżej 55 roku życia.
Termin składania aplikacji:
 
Maj - wrzesień 2013 r. Ostateczna data jest zróżnicowana dla poszczególnych regionów.
Alokacja:
 
Różna dla poszczególnych regionów, od 900 000 € do
4 000 000 €.
Nie jest konieczne współfinansowanie (zewnętrzne).
Okres realizacji projektów:
Początek: styczeń 2014 r.
Czas trwania 12 miesięcy.
Zakończenie najpóźniej 31.12.2014 r.
Ewentualne pytania do koordynatorów regionalnych:
Övre Norrland and Mellersta Norrland:
Norra Mellansverige:
Stockholm:
Östra Mellansverige:
Västsverige:
Småland och öarna:
Sydsverige:

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl.