Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące sposobu weryfikacji spełnienia przez odbiorców wsparcia w projekcie

data publikacji: 11-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące sposobu weryfikacji spełnienia przez odbiorców wsparcia w projekcie faktycznego powiązania z założeniami projektu w kontekście zalecenia po audycie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) oraz wymagań Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (Wytyczne).

Rekomendacje wynikające z audytów ETO wskazują na konieczność sprawdzenia, czy osoby / podmioty zakwalifikowane do projektu spełniają nie tylko wymagania Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, ale także celów projektu. Wskazane jest także zweryfikowanie, czy informacje zawarte w dokumentach na podstawie których kwalifikowano podmioty / osoby do udziału w projekcie odzwierciedlają faktyczne, a nie jedynie formalne powiązanie z założeniami projektu. Żadne z ww. zaleceń nie stoi w sprzeczności z wymaganiami Wytycznych, zgodnie z którymi podstawą kwalifikowalności uczestnika projektu jest oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności. Wskazane powyżej działania rekomendowane w związku z audytami ETO powinny być traktowane jako sposób weryfikacji zgodności z prawdą ww. oświadczeń składanych przez odbiorców wsparcia zgodnie z Wytycznymi. Istotne z punktu widzenia ww. zaleceń ETO jest także zwrócenie uwagi podmiotów ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach PO KL na odpowiednie konstruowanie dokumentów rekrutacyjnych do projektów (formularzy zgłoszeniowych), tak by ich treść możliwie wyczerpująco i jednoznacznie opisywała zasady kwalifikowalności udziału w projekcie.

Informacje na temat konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na opis grupy docelowej i sposobu jej rekrutacji zostały zamieszczone na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl dnia 08.04.2013 r.