Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zakończony etap podpisywania Umów Stypendialnych i wypłaty przyznanych stypendiów - "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 11-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zakończony został etap podpisywania Umów Stypendialnych i wypłaty przyznanych stypendiów.

Jednocześnie WUP w Poznaniu przypomina, że zgodnie z § 7 pkt 1-5 Regulaminu Stypendialnego za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Poniesione wydatki muszą być zgodne z potrzebami naukowymi ucznia określonymi w IPREU. Dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian kategorii wydatków zawartych w IPREU, jednakże każda taka zmiana możliwa jest wyłącznie po konsultacji i akceptacji nowej kategorii wydatków przez Opiekuna dydaktycznego. Opis przedmiotowych zmian wraz z uzasadnieniem należy zawrzeć w punkcie IV. 3 Sprawozdania z realizacji IPREU. Wysyłka Sprawozdań z realizacji IPREU i Ankiet przewidziana jest w III kwartale br.

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, iż zgodnie z § 10 pkt 3 Regulaminu Stypendialnego, uczeń zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne oraz dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu do dnia 31 grudnia 2020 r., celem przedstawienia ww. dokumentów do wglądu pracownikowi WUP w Poznaniu lub innej instytucji uprawnionej do przeprowadzenia kontroli sposobu wydatkowania stypendium.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego