Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty PO KL/7.4/1/13

data publikacji: 24-06-2013

W terminie od 24.06.2013 r. do 23.07.2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursowym wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
Wnioski będą przyjmowane
od dnia 24.06.2013 r.
do dnia 23.07.2013 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.
 
Na co i kto może składać wnioski
 
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zakład Służby Więziennej – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.1 dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji :

1. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:

 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
 • Staże i praktyki zawodowe,
 • Subsydiowane zatrudnienie,
 • Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
 • Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego,
 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia),
 • Specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
 • Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.
2. Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi).
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego
nr PO KL/7.4/1/13.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowanych.
*Nie dotyczy projektów w ramach których realizowane są działania objęte pomocą publiczną
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
W ramach konkursu nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu.
Minimalna wartość projektu:
Minimalna wartość projektu wynosi:
 50 000,00 PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota:
16 181 400,00 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona na realizację projektów:
- skierowanych wyłącznie do osób młodych w wieku 15 - 30 lat: kwota 3 969 409,00 PLN (PULA nr 1);
- na realizację projektów przez lub w partnerstwie z jednostkami sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu wkład publiczny w wysokości minimum 10,5% wartości projektu: kwota 12 211 991,00  PLN (PULA nr 2).
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów.
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/13
Ważne informacje:
Dokumentacja dotycząca naboru jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki

Dokumentacja konkursowa