Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium

data publikacji: 02-07-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zakończono ocenę merytoryczną 392 wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego (w załączeniu Lista rankingowa).

W roku akademickim 2012/2013 zaplanowano przydzielenie 100 stypendiów doktorantom / doktorantkom, których wnioski podczas oceny merytorycznej otrzymają najwyższą ilość punktów. Ze względu na oszczędności powstałe w projekcie WUP w Poznaniu przyzna łącznie 103 stypendia.

Wnioski znajdujące się na Liście rankingowej na pozycjach od 1 do 98 włącznie zostały rekomendowane do dofinansowania.

Ze względu na równą ilość punktów otrzymanych przez wnioski znajdujące się na pozycjach od 99 do 106, zgodnie § 8 pkt 6 Regulaminu Stypendialnego odbędzie się jawne losowanie 5 wniosków (z poz. 99 – 106), które zostaną rekomendowane do dofinansowania.

Do pobrania:

Losowanie

WUP w Poznaniu zawiadamia, że losowanie odbędzie się 4 lipca br. o godz. 10.00. w siedzibie WUP w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37 w budynku C, sala nr 111. W losowaniu mogą wziąć udział doktoranci, którzy w wyniku oceny merytorycznej otrzymali 169 punktów.

Ostateczna lista rankingowa, w tym lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie internetowej WUP w Poznaniu po zakończeniu procedury losowania.

Co dalej? – informacja dla osób, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania

Osoby, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania tj. wnioski znajdujące się na Liście rankingowej na pozycjach od 1 do 98 włącznie są zobligowane do:

 1. przesłania na adres pocztowy WUP w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań z dopiskiem na kopercie „STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW” lub przekazania osobiście w Sekretariacie WUP w Poznaniu (pokój nr 11, budynek E, ul. Św. Wawrzyńca 11, 60-539 Poznań) wypełnionego Oświadczenia dotyczącego podwójnego finansowania stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu Stypendialnego znajdującego się w zakładce Stypendia dla doktorantów - Regulamin Stypendialny na rok akademicki 2012/2013. Wypełniając Oświadczenie należy zwrócić uwagę, że dla każdego otrzymanego przez doktoranta świadczenia finansowanego ze środków publicznych należy wypełnić osobną tabelę wraz z oświadczeniem znajdującym się pod nią (w razie potrzeby wzór tabeli i oświadczeń należy skopiować odpowiednią ilość razy).
 2. przesłania na adres e-mail: doktoranci@wup.poznan.pl danych niezbędnych do sporządzenia umowy stypendialnej:
  • numeru rachunku bankowego doktoranta/doktorantki, na który zostanie przekazane stypendium, 
  • adresu zamieszkania (jeśli inny niż wcześniej podany w dokumentach złożonych
   do WUP w Poznaniu):
   • ulica, nr domu/lokalu,
   • miejscowość zamieszkania,
   • kod pocztowy i poczta.

Po weryfikacji ww. oświadczeń pracownicy WUP w Poznaniu na bieżąco będą przygotowywali umowy stypendialne. Data podpisania każdej umowy będzie ustalana telefonicznie z każdą z osób, której wniosek został rekomendowany do dofinansowania.

UWAGA!
Deklaracja uczestnictwa w projekcie będzie podpisywana razem z Umową Stypendialną w siedzibie WUP w Poznaniu i nie należy jej przesyłać wcześniej!

Spotkanie informacyjne
dotyczące podwójnego finansowania

Wszystkie osoby, które mają pytania w zakresie wypełniania Oświadczenia dotyczącego podwójnego finansowania WUP w Poznaniu zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się w siedzibie WUP w Poznaniu w budynku B, sala nr 55 przy ul. Św. Wawrzyńca 3, Poznań (wejście przez budynek A przy ul. Kościelnej 37) w dniu 5 lipca br. w godzinach: 9.00 – 11.30 i 13.00 – 14.30. Na spotkania nie obowiązują zapisy.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego