Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL po zakończeniu procedury losowania

data publikacji: 09-07-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL.

W dniu 4 lipca 2013 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu odbyło się jawne losowanie wniosków, które otrzymały po 169 punktów.

W wyniku losowania ustalono pozycje przedmiotowych wniosków na liście rankingowej.

Łącznie rekomendowane do dofinansowania zostały 103 wnioski (w załączeniu lista rankingowa).

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż w momencie wystąpienia oszczędności zgodnie z § 8 pkt 5 Regulaminu Stypendialnego dofinansowanie otrzyma kolejny wniosek z listy rankingowej, który uzyskał największą liczbę punktów.

Do pobrania:

 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego