Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Bułgarii poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy

data publikacji: 09-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Bułgarii – organizacja pozarządowa Foundation „European Centre for Mediation and Arbitration” poszukuje partnerów ponadnarodowych do swojego projektu zatytułowanego „Bez barier w zatrudnieniu”. Projekt będzie realizowany w okresie od maja 2014 r. do czerwca 2015 r.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu aktywnego włączania do zatrudnienia grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem Romów oraz ustanowienie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami w Bułgarii i w Polsce, poprzez wymianę doświadczeń oraz walidację innowacyjnych praktyk.

Wskazany cel zostanie osiągnięty głównie poprzez:

  • Ustanowienie partnerstwa i rozwój instrumentów/ narzędzi, ustanowienie warunków do wymiany doświadczeń, pomysłów, programów i projektów realizowanych na rzecz aktywnej integracji grup defaworyzowanych na rynku pracy przez instytucje
    i organizacje;
  • Wzrost wrażliwości administracji na problemy osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi poniżej 25 roku życia, społeczności romskiej, poprzez świadczenie innowacyjnych i zwalidowanych usług.

W ramach współpracy ponadnarodowej przewiduje się:

  • Analizę doświadczeń bułgarskich i polskich w zakresie aktywnej integracji na rynku pracy grup defaworyzowanych;
  • Rozwój dobrych praktyk i ich adaptację do warunków w Bułgarii i Polsce;
  • Walidację udoskonalonych dobrych praktyk w Polsce i Bułgarii poprzez przeprowadzenie eksperymentu społecznego;
  • Raport ekspercki na temat rezultatów eksperymentu społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.