Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów do współpracy

data publikacji: 13-08-2013


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnera zagranicznego do współpracy ponadnarodowej.
Szwedzki Urząd Pracy Arbetsförmedlingen jest pomysłodawcą i realizatorem projektu EFS pt. „Równe szanse”, realizowanego do czerwca 2014 roku. Celem projektu jest rozwiązywanie problemu niedopasowania osób niepełnosprawnych do rynku pracy.

Projekt realizowany jest we współpracy ze Szwedzkim Instytutem Technologii Wspomagających, organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne i pracodawcami (przemysł). Projekt jest finansowany przez Szwedzki Urząd Pracy i Europejski Fundusz Społeczny. Jego założenia są również zgodne z celami Strategii UE 2020.

  1. Projekt jest dopasowany w zakresie polityki strategii dostępności i adaptacyjności;
  2. Grupą docelową projektu są osoby z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. W ramach projektu będą szczególnie wspierane osoby z tzw. niepełnosprawnością „poznawczą” (ang. cognitive mark-up), która może mieć charakter tymczasowy lub przewlekły;
  3. Celem projektu „Równe szanse” jest też, aby jak najwięcej takich osób weszło na rynek pracy;
  4. Proces, metodologia i narzędzia, które mają być zastosowane, powinny znaleźć zastosowanie w odniesieniu do każdego na rynku pracy, a nie mają być dopasowane tylko do indywidualnych osób z grupy docelowej projektu.

Na projekt składają się 3 główne działania:

  1. Dostępność i adaptowanie samooceny, przeglądy i ocena zawodowa, walidacja i szkolenia zawodowe poprzez rozwój i poprawę metodologii do wizualizacji umiejętności miękkich w celu uzupełnienia umiejętności twardych;
  2. Przyczynienie się do „odblokowania" istniejących zasobów przez podnoszenie świadomości na temat dostępnych udogodnień, ich dostępności i możliwości adaptacji do osób i firm;
  3. Mentorzy, którzy będą stanowić powiązanie pomiędzy osobami indywidualnymi a firmami i działać jako pośrednicy w celu zapewnienia, że dana osoba nie powróci do bezrobocia.

W celu wsparcia realizacji ww. zadań projekt poszukuje efektywnych metod działania. Stąd też wynika potrzeba znalezienia/zidentyfikowania dobrych i sprawdzonych praktyk poza Szwecją, na rynku międzynarodowym. Dlatego też poszukiwani są partnerzy do współpracy, szczególnie z Polski i Litwy, którzy mają taką wiedzę i doświadczenie i chcą się nimi podzielić.
Projekt wykorzystuje CSR (Społeczną Odpowiedzialność Biznesu), co oznacza, że firma, z własnej inicjatywy, jest aktywnie zaangażowana w rozwój społeczności. Jest to ważny argument dla pracodawców, by chcieli zatrudniać osoby niepełnosprawne.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem:
Andrea Gidoff
Kvalificerad Handläggare
Arbetsförmedlingen
Telefon: 0104875802
e-mail: andrea.gidoff@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl.