Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko IZ PO KL w kwestii możliwości wsparcia w ramach Działania 9.2 PO KL słuchaczy szkół policealnych

data publikacji: 13-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dotyczące możliwości wsparcia w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL słuchaczy szkół policealnych.
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL grupę docelową Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego stanowią m. in. uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) oraz szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Przez szkołę zawodową rozumie się taką szkołę, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego. Szkoły policealne, pomimo, że prowadzą kształcenie zawodowe, po 1 stycznia 2012 r. zostały wymienione wśród grup docelowych Poddziałania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych PO KL. Powyższe zmiany miały na celu doprecyzowanie kwestii związanych z definiowaniem grupy docelowej w ramach ww. Działań i dostosowania ich do specyfiki obowiązujących w danym obszarze wsparcia regulacji, w tym zmian w ustawie o systemie oświaty.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę dla dorosłych rozumie się szkołę, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Jednocześnie, w ramach nowelizacji przedmiotowej ustawy MEN doprecyzowało, iż do katalogu szkół dla dorosłych zaliczane są m. in. szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie. Tym samym, pomimo, iż ukończenie szkoły policealnej umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego (a więc prowadzi do uzyskania takich samych formalnych kwalifikacji jak ukończenie szkoły zawodowej), to z uwagi na fakt, że słuchaczami szkół policealnych są osoby dorosłe uzasadnione jest wspieranie szkół policealnych w ramach Poddziałania 9.6.1.
Niemniej jednak, grupę docelową Poddziałania 9.6.1 PO KL stanowią osoby w wieku 25-64 oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lata, natomiast wsparcie udzielane w ramach tego działania ukierunkowane jest na podniesienie uczestnictwa ww. osób w edukacji formalnej. Zastosowanie powyższego mechanizmu wyklucza ze wsparcia osoby w wieku 18-24, które nadal kontynuują edukację, np. w szkołach policealnych. W tym kontekście zasadne jest umożliwienie skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach Działania 9.2 osobom w wieku 18-24, które kontynuują kształcenie, o ile będzie ono zgodne z kierunkiem interwencji EFS w ramach ww. Działania. Należy mieć na uwadze, że celem Działania 9.2 jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Istotą Działania 9.2 jest wyposażenie osób opuszczających system oświaty po zakończeniu kształcenia w kompetencje umożliwiające podjęcie atrakcyjnego zatrudnienia na rynku pracy. Tym samym słuchacze szkół policealnych, którzy nie funkcjonują na rynku pracy, a wyłącznie kontynuują naukę w celu zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania określonej pracy powinni stanowić grupę docelową Działania 9.2.
W związku z powyższym, a także z uwagi na trudną sytuacje osób młodych na rynku pracy oraz konieczność intensyfikacji wsparcia kierowanego do ww. grupy docelowej, osoby w wieku 18-24, uczące się w szkołach policealnych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach Działania 9.2. Powyższe stanowisko zgodne jest z wprowadzoną na poziomie PO KL linią demarkacyjną pomiędzy Działaniem 9.2 i Poddziałaniem 9.6.1, odnosząca się zarówno do grupy docelowej jak i charakteru wsparcia oferowanego w ramach ww. Działań/Poddziałań PO KL.