Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL (wyodrębniona pula środków wyłącznie do osób do 30 roku życia)

data publikacji: 21-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach od 03 czerwca 2013 do 26 lipca 2013 r., w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy z wyodrębnionej puli środków skierowanych wyłącznie do osób do 30 roku życia (*pdf)