Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Listy rankingowe w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

data publikacji: 23-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listy rankingowe wniosków przekazanych do oceny merytorycznej, stworzone na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 03.06.2013 r. – 28.06.2013 r., w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.2.1/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do pobrania:

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/7.2.1/1/13 w ramach puli środków nr I (*pdf)

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/7.2.1/1/13 w ramach puli środków nr II (*pdf)