Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konieczność dołączania do środków odwoławczych dokumentów poświadczających umocowanie danej osoby do działania w imieniu wnioskodawcy

data publikacji: 26-08-2013

W związku z ewentualną rozbieżnością w interpretacji art. 30b ust. 6 pkt 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 kwietnia 2013r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2013r., poz. 714) dotyczącego podpisu pod protestem wnioskodawcy lub osoby upoważnionej Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż do środków odwoławczych wnoszonych przez podmioty inne niż osoby fizyczne, tj. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą być dołączane dokumenty poświadczające umocowanie osoby podpisującej środek odwoławczy do działania w imieniu wnioskodawcy. Fakt dołączenia do wniesionego środka odwoławczego odpowiedniego dokumentu będzie decydującym dla jego rozpatrzenia.

Powyższe oznacza również, iż środki odwoławcze podpisane przez tę samą osobę, co w pkt. V wniosku o dofinansowanie projektu, w sytuacji gdy nie załączono do nich dokumentów, o których mowa w art. 30b ust. 6 pkt. 6 w/w ustawy, będą pozostawione bez rozpatrzenia.