Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.2.1/1/13 (po protestach)

data publikacji: 10-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przekazanych do oceny merytorycznej, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 07.08.2013 r. w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.2.1/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (I KOP po protestach).

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/7.2.1/1/13, w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (I KOP po protestach) w ramach puli środków nr II.

Po protestach: