Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

VII Ponadnarodowe Forum Partnerskie

data publikacji: 23-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich ogłasza nabór uczestników na VII Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum odbędzie w Warszawie, w siedzibie Centrum Projektów Europejskich przy ulicy Domaniewskiej 39A, w dniu 18 października br.

Ponadnarodowe Forum Partnerskie stanowi kontynuację dotychczasowych działań wspierających poszukiwanie partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Tym razem ma ono charakter dwustronny: polsko-szwedzki, w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu projektodawcom z obu krajów i stworzenia efektywnych partnerstw ponadnarodowych, działających w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu oprócz instytucji polskich wezmą udział projektodawcy ze Szwecji. Przewiduje się, że na Forum Partnerskim będzie reprezentowanych łącznie nie więcej niż 15-20 instytucji z obu krajów (liczby te są przybliżone i mogą nieznacznie się zmienić w zależności od liczby zgłoszeń).
W Forum mogą wziąć udział podmioty, które:

 1. planują składanie wniosku o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej w 2013 r. w komponencie centralnym/ regionalnym w ramach ogłaszanych konkursów;
 2. podmioty realizujące projekty w ramach PO KL (systemowe/konkursowe, centralne/regionalne), które zamierzają rozszerzyć je o komponent ponadnarodowy.

Ze względu na zakładaną – mniejszą niż dotychczas - liczbę uczestników Forum, o zakwalifikowaniu projektów na Forum będzie decydować również potencjał projektodawcy, stanowiący jego doświadczenie we wdrażaniu projektów, w tym projektów współpracy ponadnarodowej (na końcu niniejszego zaproszenia znajduje się obowiązkowy formularz do wypełnienia), możliwość dopasowania projektu z Polski do projektu z zagranicy oraz kolejność zgłoszeń.

Zakres tematyczny Forum obejmuje wszystkie Działania/Poddziałania w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL. Ostateczna kwalifikacja polskich projektodawców na Forum będzie uwarunkowana dopasowaniem tematyki polskich projektów do propozycji zgłoszonych przez partnerów ze Szwecji i odwrotnie.

Wymogi formalne na forum:

 • Projekty należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej w postaci wypełnionych po angielsku opisów projektów, tzw. fiszek projektowych (na końcu niniejszego zaproszenia znajduje się obowiązujący do wypełnienia po angielsku wzór fiszki projektowej dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem projektodawców) wraz z informacją nt. potencjału projektodawcy i ewentualnych partnerów krajowych).
 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl, termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 25 września br.
 • Przy wypełnianiu fiszki szczególną uwagę należy zwrócić na precyzyjne opisanie potrzeby realizacji projektu we współpracy ponadnarodowej (problemu do rozwiązania) jako kluczowego elementu decydującego o możliwości znalezienia potencjalnego partnera ponadnarodowego. Wszystkie fiszki projektowe będą gromadzone w bazie danych „Fishing Pool” Krajowej Instytucji Wspomagającej, dając możliwość znalezienia partnera nie tylko podczas planowanego forum. 
 • Ze względów logistycznych, po zakończeniu rekrutacji i stworzeniu listy uczestników Forum, w przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń, będzie stworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji projektodawcy z uczestnictwa w Forum, na jego miejsce zostanie przyjęta kolejna organizacja z listy rezerwowej. 
 • Obecność na Forum osób, które potwierdziły swoje uczestnictwo, jest kluczowa dla powodzenia całego przedsięwzięcia – nieobecność projektodawców, zgłoszonych wcześniej i potwierdzających swój udział w Forum, powoduje nie tylko znaczne poważne zakłócenie prac innych uczestników przy stolikach, ale przede wszystkim generuje realne straty, również po stronie gości zagranicznych (którzy finansują koszty podróży i pobytu w Polsce we własnym zakresie), przede wszystkim zaś w postaci braku możliwości doboru partnerów, wcześniej wyselekcjonowanych na podstawie Państwa zgłoszeń.

Praktyczne uwagi organizacyjne: 

 • organizatorzy zapewniają catering podczas trwania forum; 
 • uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie; 
 • językiem forum będzie wyłącznie język angielski (nie będzie tłumaczenia); 
 • każda zakwalifikowana instytucja może delegować na forum wyłącznie jedną osobę. Tylko w wyjątkowych, indywidualnych i uzgodnionych z Krajową Instytucją Wspomagającą sytuacjach możliwe będzie delegowanie większej liczby osób; 
 • przesłane do KIW fiszki zostaną upublicznione na portalu KIW, zarówno fiszki instytucji zakwalifikowanych (z propozycją doboru partnerów do rozmów), jak i znajdujących się na liście rezerwowej czy odrzuconych (w części portalu poświęconej wsparciu KIW w poszukiwaniu partnerów ponadnarodowych). Przesłanie fiszki jest automatycznym wyrażeniem zgody na jej upublicznienie. Podkreślamy również, że Krajowa Instytucja Wspomagająca będzie wspierać danego beneficjenta w dalszym poszukiwaniu partnerów w przypadku, gdyby podczas Forum nie uda się znaleźć odpowiedniego partnera; indywidualne informacje na temat potencjału projektodawcy nie zostaną upublicznione na portalu KIW.

Do pobrania: