Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wizyty wspierające RO EFS w województwie wielkopolskim

data publikacji: 24-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zachęca do skorzystania z oferty pięciu Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego świadczących usługi na terenie województwa wielkopolskiego – wizyty wspierającej.

Wizyta wspierająca to szczególny rodzaj doradztwa, polegający na diagnostyce i rekomendacjach, których podstawą jest analiza dokumentacji projektu w trakcie jego realizacji. Celem wizyty wspierającej jest zapewnienie pomocy merytorycznej w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS. Natomiast, wynikiem przedmiotowej wizyty jest dostarczenie Beneficjentowi, do jego wyłącznej wiadomości, informacji na temat poprawności realizacji określonych aspektów i rekomendacji służących usprawnieniu realizacji podejmowanych w projekcie działań. Beneficjent nie ponosi kosztów wizyty wspierającej, jednakże jej przeprowadzenie odbywa się z inicjatywy Beneficjenta.

Przykładowe zagadnienia poruszane podczas wizyty wspierającej: 

  • prawidłowość rozliczeń finansowych; 
  • kwalifikowalność wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących personelu projektu; 
  • sposób rekrutacji uczestników projektu; 
  • sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu; 
  • zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta;
  • prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych; 
  • sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Celem przeprowadzenia wizyty wspierającej należy skontaktować się z Regionalnym Ośrodkiem EFS:

Wizyty wspierające współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego