Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

data publikacji: 28-10-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku ze zmianą Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, modyfikacji uległ również zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania. W załączniku nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL dodano zakres danych instytucji objętych wsparciem w ramach programu, w tym ich pracowników.

Jednocześnie, aktualnie obowiązujące wzory oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowią odpowiednio załącznik nr 7 i 8 przedmiotowej umowy.

Zobacz: Ważne dokumenty