Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Kwalifikowanie wkładu własnego pochodzącego z opłat rodziców wnoszonych do ośrodków wychowania przedszkolnego, dla których organem założycielskim jest jednostka sektora terytorialnego

data publikacji: 01-10-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie kwalifikowania wkładu własnego pochodzącego z opłat rodziców wnoszonych do ośrodków wychowania przedszkolnego, dla których organem założycielskim jest jednostka sektora terytorialnego (jst):

Co do zasady o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) decyduje status prawny beneficjenta/partnera (w przypadku projektów partnerskich)/strony trzeciej (w przypadku wnoszenia wkładu w formie wynagrodzeń)/uczestnika wnoszącego wkład.
Z PO KL podjęła decyzję, że w przypadku, gdy ww. opłaty spełniają łącznie następujące warunki:

  • opłaty te stanowią dochód jst zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi i są odpowiednio księgowane w budżetach jst,
  • wysokość opłat jest racjonalna i efektywna oraz zgodna z obowiązującymi przepisami,
  • nie zachodzi podwójne finansowanie w związku z finansowaniem działalności ośrodka wychowania przedszkolnego z różnych źródeł (dofinansowanie projektu PO KL, dotacja celowa, opłaty rodziców, inne),

powinny być kwalifikowane jako pochodzące ze środków publicznych jst, czyli zgodnie ze statusem beneficjenta, a nie uczestnika projektu.

Powyższa zmiana będzie obowiązywała począwszy od konkursów ogłoszonych po dniu otrzymania przedmiotowego pisma przez Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające (Instytucje Pośredniczące II stopnia) PO KL [w przypadku IP komponentu regionalnego dla województwa wielkopolskiego – po 10 września 2013 r.]. Jednocześnie dla konkursów rozpoczętych przed wskazanym terminem zastosowanie będą miały rozwiązania dotychczas obowiązujące w instytucjach.

Instytucje ogłaszające konkurs, w dokumentacji konkursowej, powinny jasno wskazać warunki, które muszą zostać przez beneficjenta spełnione, aby wkład własny mógł zostać zakwalifikowany w ww. sposób. Weryfikacja spełnienia ww. warunków powinna odbywać się po pierwsze na etapie wyboru projektów, poprzez zweryfikowanie przez instytucję dostępnych dokumentów, w tym m. in. wniosku o dofinansowanie projektu pod katem ewentualnej możliwości zastosowania ww. rozwiązania w projekcie. Po drugie – na etapie realizacji projektu przez standardową kontrolę dokumentacji, w szczególności weryfikację wniosku o płatność i kontrolę na miejscu, przy czym co do zasady kwestie właściwego księgowania wydatków mogą podlegać kontroli w trakcie kontroli na miejscu. Oznacza to, że nie ma konieczności (aczkolwiek jest możliwość) weryfikacji właściwego księgowania wydatków w systemie księgowym beneficjenta na etapie weryfikacji wniosku o płatność).

Ponadto, w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji docelowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. 2013, poz. 956), które weszło w życie z dniem 1 września 2013 r., a którego zapisy mogą mieć istotny wpływ na prawidłowość realizacji projektów dotyczących wychowania przedszkolnego w ramach PO KL, IZ PO KL informuje, że zgodnie z treścią § 5 ust. 2 „rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 3 [gminy przekazują właściwemu wojewodzie roczne rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa za okres jednego roku budżetowego w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym ta dotacja została udzielona], dotyczy wydatków bieżących, na których poniesienie gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych”. Jednocześnie, przekazane gminie środki budżetu państwa na dotację celową są rozliczane przez wojewodę na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia. We wzorze tym zawarto oświadczenie, że „dotacja celowa z budżetu państwa nie została przeznaczona na podniesienie wydatków bieżących, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych”.

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013, w Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnia edukacji przedszkolnej PO KL, na dofinansowanie działalności przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przeznaczono kwotę ponad 1,5 mld zł, przy czym ww. wsparcie ukierunkowane zostało w głównej mierze na finansowanie bieżącej działalności nowopowstałych placówek wychowania przedszkolnego. Z uwagi na fakt, że udzielona na podstawie przedmiotowego rozporządzenia dotacja z budżetu państwa również przeznaczona będzie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, istnieje ryzyko pokrycia wydatków ponoszonych ze środków dotacji z budżetu państwa z wydatkami ponoszonymi ze środków pozyskanych w toku realizacji projektów Poddziałania 9.1.1 PO KL. Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku (poprzez całkowite lub częściowe zrefundowanie) ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych.

W związku z powyższym, informuję, że na prośbę Ministra Rozwoju Regionalnego do organów prowadzących przedszkola zostanie przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej informacja wskazująca na ryzyko związane z podwójnym finansowaniem wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym w gminach.