Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja 7.5.0 Generatora Wniosków Płatniczych (GWP)

data publikacji: 10-10-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca (IZ) Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki udostępniła w dniu 7 października br. nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) oznaczoną numerem 7.5.0.

Zakres zmian w nowej wersji GWP obejmuje między innymi:

  • aktualizację słownika wskaźników pomiaru celu w części Postęp rzeczowy, zgodnie ze zmianami jakie zaszły w Priorytecie V w ramach przeglądu śródokresowego,
  • wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej edycję danych Załącznika nr 2 w pliku XLS lub CSV, a następnie import danych z tego pliku do GWP (rozwiązanie podobne jak zastosowane w przypadku importu danych Załącznika nr 1),
  • zniesienie automatycznego pobierania daty systemowej komputera do pól typu „data” w GWP dla nowo tworzonych wniosków o płatność – data będzie wprowadzana przez użytkownika,
  • dodanie w module Wskaźniki POKL, w części Instytucje Pośredniczące dokumentu „Procedura importu wskaźników z GWP do KSI”.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż IZ POKL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GWP. Tym samym, od dnia 7 do 25 października br. istnieje możliwość składnia wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 6.4.2 jak i 7.5.0. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.0.

Dodatkowo WUP w Poznaniu przypomina, że wnioski o płatność przygotowane w poprzednich wersjach GWP po wczytaniu do wersji 7.5.0 ulegną przekształceniu do nowej wersji GWP. Aktualizacji ulegnie suma kontrolna wniosku, a dalsza jego edycja będzie możliwa.

Aplikacja będzie możliwa do pobrania ze strony www.efs.gov.pl lub z Bazy Wiedzy w części poświęconej generatorom oraz za pomocą mechanizmu automatycznej aktualizacji dostępnej w GWP.

Do pobrania: