Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Składanie sprawozdań, ankiet i ogólnych założeń prac doktorskich w ramach V edycji (2012/2013) projektu pt.: "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski"

data publikacji: 10-10-2013

       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z § 3 pkt 1 ppkt. c, d i e Umowy Stypendialnej każdy stypendysta / stypendystka ww. projektu zobowiązany/-a jest dostarczyć do WUP w Poznaniu ogólne założenia swojej pracy doktorskiej (streszczenie), Ankietę ewaluacyjną oraz Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że:

 1. streszczenie powinno zawierać opis zagadnień zawartych w pracy doktorskiej z uwzględnieniem ich wpływu na aktualny stan wiedzy oraz korzyści dla województwa wielkopolskiego wynikających z realizacji pracy, a także możliwości wykorzystania otrzymanych rezultatów. Opis pracy powinien zawierać nie więcej niż 6 000 znaków (ok. 2 strony A4) oraz być przejrzysty i zrozumiały dla odbiorcy, który nie jest zorientowany w przedmiotowej tematyce. 
  Do pobrania:
  Wzór streszczenia określający parametry techniczne (.doc) 
  Do streszczenia można dołączyć fotografię z własnym wizerunkiem lub fotografię przedmiotu powiązanego z pracą doktorską (konieczne jest podanie autora zdjęcia). Ogólne założenia prac doktorskich wszystkich stypendystów / stypendystek zostaną opublikowane na stronie internetowej WUP w Poznaniu. Opis pracy należy przesłać w terminie do 31 października 2013 r. w wersji elektronicznej w formie załączonego pliku w formacie .doc lub .docx na adres e-mail: doktoranci@wup.poznan.pl. Ponadto w tym samym terminie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres WUP w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań z dopiskiem „Stypendia dla doktorantów” należy przesłać własnoręcznie podpisane oświadczenie dostępne do pobrania poniżej. 
  Do pobrania:
  Oświadczenie (.pdf) 
   
 2. wypełnioną Ankietę ewaluacyjną stanowiącą załącznik nr 7 do Regulaminu Stypendialnego należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres WUP w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań z dopiskiem „Stypendia dla doktorantów”) w terminie do 31 października 2013 r. 
  Do pobrania:

  Ankieta (.doc) 
   
 3. wypełnione Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej stanowiące załącznik nr 8 do Regulaminu Stypendialnego należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres WUP w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań z dopiskiem „Stypendia dla doktorantów” w terminie do 31 października 2013 r. 
  Do pobrania:

  Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej (.doc)

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego