Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekty przyjęte do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/13 w wyniku zwiększenia wartości alokacji finansowej

data publikacji: 22-10-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami zwiększono wartość alokacji finansowej w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/9.6.2/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Instytucja Pośrednicząca zwiększyła pulę środków przeznaczonych na przedmiotowe Poddziałanie o wartość 5 786 664,13 PLN. W związku z powyższym na podstawie listy rankingowej ogłoszonej na stronie internetowej WUP dnia 23.08.2013 r. do dofinansowania przyjęto następujące projekty:

Do pobrania: