Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące zwrotu stypendium otrzymanego przez uczestnika projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

data publikacji: 05-11-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stanowisko Instytucji Zarządzającej (IZ) PO KL dotyczące zwrotu stypendium otrzymanego przez uczestnika projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

W swoich wcześniejszych stanowiskach IZ PO KL przekazała, iż uczestnik projektu realizowanego przez powiatowy urząd pracy (PUP) w Poddziałaniu 6.1.1, który nie dopełnił warunków związanych ze skierowaniem go na staż, szkolenie lub przygotowanie zawodowe dorosłych, powinien zwrócić stypendium na podstawie zapisów umowy zawartej z PUP. IZ PO KL nie wskazała warunków, których naruszenie powinno skutkować zwrotem stypendium. To PUP, jako beneficjent projektu i strona umowy z uczestnikiem projektu, mając na uwadze, że odpowiada za prawidłową realizację projektu, w tym osiągnięcie założonych we wniosku o dofinansowanie projektu celów i rezultatów, powinien określić warunki zwrotu stypendium. W tym zakresie IZ PO KL wyraża opinię, że inaczej powinna być oceniona sytuacja, gdy uczestnik przerywa udział w szkoleniu z powodu podjęcia zatrudnienia, lub nie ukończył szkolenia z powodu długiej usprawiedliwionej nieobecności, inaczej natomiast, gdy udział w szkoleniu zostanie przerwany bez uzasadnienia, lub z powodu stwierdzenia, że uczestnik złożył nieprawdziwe oświadczenie o kwalifikowalności jego udziału w projekcie (deklaracje uczestnictwa).

IZ PO KL zwraca przy tym uwagę, że podstawowe zasady kwalifikowania wydatków przyjęte w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL mówią, że każdy wydatek powinien być racjonalny i efektywny. Skoro uczestnik przerwał z własnej winy staż lub szkolenie, oznacza to, że w tej części nie zostaną osiągnięte rezultaty projektu, które powinny przełożyć się na realizację celów projektu. Wobec tego, w opinii IZ PO KL nie ma uzasadnienia (czyt. nie jest racjonalne i kwalifikowalne) pokrywanie ze środków projektu wydatków, które nie przyczyniają się do realizacji celów projektu.

IZ PO KL odnosząc się do uwagi, że w projektach systemowych w Poddziałaniu 6.1.3 uczestnicy projektu, którzy z własnej winy przerwą szkolenie lub staż nie są zobowiązani, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do zwrotu stypendium, informuje, iż ww. ustawa nie ma zastosowania do projektów w Poddziałaniu 6.1.1, gdyż nie są one finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Zważyć należy również, że przypis 41 do Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL stanowi, że powiatowe urzędy pracy realizują projekty w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia oraz grupy docelowej. Powyższy zapis nie oznacza, że wszystkie przepisy ww. ustawy powinny być stosowane pomocniczo w projektach Poddziałania 6.1.1. Przypis odwołuje się bowiem jedynie do kwot, stawek, form wsparcia oraz grupy docelowej określonej w ustawie.