Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Odsetki od dotacji rozwojowej

data publikacji: 30-10-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Zasadami finansowania PO KL, odsetki od dotacji rozwojowej, powstałe na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu, pomniejszają kwotę kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta lub podlegają zwrotowi, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

W celu uczynienia procesu przekazywania oraz rozliczania środków dotacji rozwojowej bardziej przejrzystym, z dniem podpisania przez Beneficjentów aneksów do Umów o dofinansowanie projektu, obowiązywać będzie następująca zasada:

Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dotacji rozwojowej powinny zostać przelane na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, z którego Beneficjent otrzymał transzę dotacji rozwojowej, każdorazowo ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, zgodnego z Harmonogramem płatności. Wówczas, kolejna transza dotacji, zostanie w całości wypłacona Beneficjentowi, po uprzednim zatwierdzeniu wniosku o płatność, rozliczającego wydatki kwalifikowalne z minimum 70% poprzednio otrzymanych transz, bez pomniejszania jej o kwotę odsetek bankowych, narosłych w danym okresie rozliczeniowym.

Jednocześnie informujemy, iż warunkiem wypłaty ww. transzy jest dołączona przez Beneficjenta do wniosku o płatność, poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia wyciągu bankowego, stanowiąca potwierdzenie narosłych odsetek na rachunku bankowym projektu w danym okresie rozliczeniowym, jak również poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia wyciągu bankowego, stanowiąca potwierdzenie przekazania na rachunek WUP odsetek na rachunku bankowym projektu, z ostatniego dnia okresu rozliczeniowego.