Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 7.5.1

data publikacji: 08-11-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła w dniu 4 listopada 2013 r. Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.1. W ramach tej wersji wprowadzono m.in. następujące zmiany:

  • w Załączniku nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w kolumnie 4. Data zapłaty wyłączono walidację typu „pole obowiązkowe”. Tym samym pole nie będzie wymagane do uzupełnienia, co jest istotne z punktu wykazywania w Załączniku nr 1 wkładu niepieniężnego, 
  • w części Ostrzeżenia, po wybraniu przycisku „Sprawdź” dodano następujący komunikat: „BENEFICJENT: Sprawdź datę oświadczenia beneficjenta!”. Komunikat ma na celu zwrócenie uwagi Beneficjenta czy w polu została wprowadzona właściwa data. Komunikat jest stały i nie zniknie po uzupełnieniu pola, nie powoduje jednak wydruku próbnego wniosku, 
  • w tabeli 7. Korekty finansowe, w części Finanse rozwiązano problem z nachodzącymi na siebie polami Korekty finansowe i Suma w przypadku zmniejszania wielkości okna GWP, 
  • rozwiązano problem z pojawianiem się w niektórych przypadkach podczas wczytywania wniosku do GWP komunikatu: „Suma kontrolna wczytanego dokumentu jest nieprawidłowa! Dokument modyfikowany poza generatorem wniosków!”, 
  • wprowadzono modyfikację w imporcie Załącznika nr 2 z pliku .XLS do GWP polegającą na przyśpieszeniu czasu ładowania pliku jeżeli były w nim zawarte Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie IZ PO KL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu wersji GWP. Tym samym od dnia 4 do 25 listopada br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.0 jak i 7.5.1. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.1. Wnioski o płatność przygotowane w poprzednich wersjach GWP po wczytaniu wersji 7.5.1 ulegną przekształceniu do nowej wersji GWP. Aktualizacji ulegnie suma kontrolna wniosku, a dalsza jego edycja będzie możliwa.

Do pobrania: