Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podsumowanie V edycji projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 14-11-2013

Od 15 sierpnia 2012 r. do 31 października 2013 r. została zrealizowana V edycja projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Celem głównym projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych w trakcie trwania projektu, poprzez udzielenie pomocy stypendialnej 500 uczniom szczególnie uzdolnionym, napotykającym na bariery o charakterze ekonomicznym.

W ramach naboru do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wpłynęło 586 Wniosków o przyznanie stypendium. 402 złożyły uczennice a 164 uczniowie pobierający naukę w szkołach, których siedziby znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 497 wniosków. Na podstawie wyników oceny merytorycznej stworzono listę rankingową, w tym listę osób rekomendowanych do otrzymania stypendium.
Spośród 497 stypendystów (335 uczennic i 162 uczniów) 208 osób rekomendowanych do otrzymania stypendium to uczniowie gimnazjów, 177 uczniowie liceów, a 112 uczniowie zespołów szkół oraz techników. Największą grupę pod względem wieku stanowili uczniowie i uczennice urodzeni w 1996 r. - 164 osoby. Uczniowie, jako miejsce zamieszkania wskazali łącznie 36 powiatów w tym 4 miasta na prawach powiatu. Najwięcej uczestników projektu pochodziło z powiatu kaliskiego.

Analiza ankiet wypełnionych przez stypendystów wskazuje, że stypendium przyczyniło się do rozwoju edukacyjnego uczniów, wzrostu ich umiejętności o kluczowym znaczeniu na rynku pracy oraz poprawy samooceny. Aż 92% uczniów i uczennic potwierdziło, że środki pozyskane w ramach projektu w znacznym stopniu wpłynęły na poprawę warunków do nauki oraz w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do dalszego rozwoju. Ponadto 77% stypendystów uważa, iż dzięki otrzymanemu stypendium wzrosły ich umiejętności i kompetencje zwiększające szanse na rynku pracy po zakończeniu nauki.

Ponad połowa stypendystów V edycji projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” zadeklarowała chęć uczestnictwa w kolejnej edycji projektu.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego