Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Efekty działań podejmowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim

data publikacji: 11-12-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie wielkopolskim. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. WUP w Poznaniu zajmuje się wdrażaniem Priorytetów VI – IX PO KL.

Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu szybciej rozwija się edukacja, powstają nowe miejsca pracy, wzrasta integracja społeczna, zwiększa się konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez szkolenie kadr gospodarki.

Ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach EFS korzystają osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz pracujące, jak również placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego realizujące projekty unijne.

Od 2007 roku, początku realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie wielkopolskim zostało objętych ponad 340 000 osób (w tym prawie połowa to osoby z terenów wiejskich, a liczba osób młodych w wieku 15-24 lata wynosi ponad 130 000), z których ponad 270 000 zakończyło już swój udział w projektach realizowanych na terenie Wielkopolski. Najwięcej uczestników rozpoczęło udział w projektach Priorytetu IX: ponad 150 000 osób. W Priorytecie VI do udziału w projektach przystąpiło już około 70 000 osób, w Priorytecie VIII również blisko 70 000 osób, a w Priorytecie VII ponad 50 000 osób.

Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Podstawowym celem priorytetu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych i osób biernych zawodowo. Udzielana jest pomoc m.in. w zakresie szkoleń, kursów zawodowych czy przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Już prawie 60 000 osób zakończyło udział w projektach mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, w tym blisko 25 000 osób w wieku 15-24 oraz ponad 7 000 osób w wieku 50-64 lata. Wsparciem aktywizacyjnym objęto około 16 000 osób długotrwale bezrobotnych, ponad 3 100 osób niepełnosprawnych oraz blisko 27 300 mieszkańców terenów wiejskich.

Środki finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzymało ponad 13 000 osób, w tym około 3 000 w wieku poniżej 25 roku życia, a blisko 1 100 należało do grupy wiekowej 50-64 lata. Z tej formy wsparcia skorzystało też około 450 osób niepełnosprawnych, 3 080 osób długotrwale bezrobotnych oraz prawie 5 500 osób z terenów wiejskich.

Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Podejmowane są działania z zakresu integracji społecznej mające na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających często trudności

z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Udzielana jest pomoc m.in. w zakresie poradnictwa zawodowego, psychologicznego, psychospołecznego prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej.

W dofinansowanych projektach wsparcie otrzymało już ponad 8 300 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym ponad 4 000 osób należących do grupy wiekowej 45+.

Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

Celem udzielania wsparcia jest ułatwienie pracownikom i przedsiębiorcom przystosowania się do zmian zachodzących w gospodarce.

Od 2007 r. wsparciem objętych zostało około 15 000 przedsiębiorstw. Najczęściej były to mikroprzedsiębiorstwa, a w dalszej kolejności małe i średnie przedsiębiorstwa.

W Priorytecie VIII blisko 56 000 pracowników (w tym prawie 8 000 osób powyżej 50 roku życia) z ponad 14 000 przedsiębiorstw skorzystało już ze szkoleń i doradztwa.

W zakresie przedsiębiorczości akademickiej około 1 800 osób otrzymało wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin-off lub spin-out.

Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Celem wsparcia w tym Priorytecie jest upowszechnianie edukacji oraz podniesienie jakości usług edukacyjnych.

Dotychczas dofinansowano 240 ośrodków wychowania przedszkolnego (powstawanie nowych i rozwój istniejących), a ponad 7 300 dzieci w wieku 3-5 lat na obszarach wiejskich uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej.

Programy rozwojowe zrealizowało ponad 770 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne (w tym blisko 450 na obszarach wiejskich).

Programy rozwojowe wdrożyło 350 szkół i placówek kształcenia zawodowego. Blisko 130 szkół i placówek kształcenia zawodowego współpracowało z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych.

W realizacji projektów upowszechniających kształcenie ustawiczne w zakresie form szkolnych uczestniczyło ponad 6 600 osób dorosłych w wieku 25-64 lata.

Ponadto sfinansowano blisko 2 900 stypendiów młodzieży szczególnie uzdolnionej i doktorantom.

W przypadku pytań w zakresie informacji o komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim należy kontaktować się z pracownikami Punktu Informacji i Promocji EFS.
 

Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
tel. 61 846 38 23
Udzielanie informacji: pn. – pt. godz. 8.00 – 14.00
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl