Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

data publikacji: 06-11-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zbliża się termin realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Grupę docelową stanowić będą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego. Stypendia zostaną udzielone tylko uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Nauki te obejmują takie przedmioty jak: matematyka, fizyka (fizyka z astronomią), biologia (biologia z higieną i ochroną środowiska, przyroda), chemia, informatyka (technologia informacyjna) oraz geografia (geografia z ochroną środowiska i kształtowaniem środowiska). Aby otrzymać stypendium uczeń powinien uzyskać w ostatnim zakończonym roku nauki średnią ocen minimum 4,75 przy czym wymagane są oceny celujące przynajmniej z 3 z 6 ww. przedmiotów konkursowych. Za proces rekrutacji uczniów szkół gimnazjalnych będą odpowiedzialne gminy, a ponadgimnazjalnych powiaty. Szkoły zobowiązane będą do przygotowania i złożenia do właściwego organu prowadzącego (Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego) wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia zawierającego jego profil, dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne, cele do osiągnięcia w związku z otrzymaniem stypendium oraz opis wydatków, jakie stypendysta zamierza ponieść w ramach przyznanego stypendium. Ostateczna lista stypendystów zostanie wyłoniona przez Komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej, Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciel Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego posiadający doświadczenie w realizacji programów stypendialnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl