Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja na temat niewykorzystanych środków dotacji celowej 2013

data publikacji: 16-12-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL oraz Zasadami finansowania POKL z dnia 24 grudnia 2012 r., dofinansowanie otrzymane przez Beneficjentów w formie dotacji celowej z budżetu krajowego (odpowiednio § 2009 – wydatki bieżące oraz § 6209 – wydatki majątkowe) w części niewykorzystanej do końca 2013 roku podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku na odpowiednie rachunki bankowe Instytucji Pośredniczącej.

Ze względu na obowiązek weryfikacji przez IP prawidłowości zwrotów dokonanych przez Beneficjentów, WUP w Poznaniu prosi o zamieszczenie w tytule przelewu następujących informacji:

  • numer projektu;
  • rodzaj zwróconych środków: niewykorzystane w związku z końcem roku budżetowego, korekta finansowa, nieprawidłowość finansowa, przychód;
  • paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową:
    • § 2009 – środki bieżące z budżetu państwa,
    • § 6209 – środki majątkowe z budżetu państwa,

Ponadto w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania powyższego zwrotu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2014 roku, należy przesłać na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu rozliczenie kasowe środków otrzymanych w 2013 roku (załącznik nr 1) wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym saldo rachunku bankowego na dzień 31 grudnia 2013 roku. Akceptacja raportu kasowego przez IP oraz dostępność środków są warunkami przekazania zwróconych środków na początku kolejnego roku budżetowego.

Jednocześnie WUP przypomina, że zgodnie z umową o dofinansowanie projektu
w ramach POKL oraz Zasadami finansowania POKL dofinansowanie, które Beneficjenci otrzymali na realizację projektów w formie płatności z budżetu środków europejskich (odpowiednio § 2007 – wydatki bieżące oraz § 6207 – wydatki majątkowe), nie podlega zwrotowi z końcem roku budżetowego i rozliczane jest zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

Do pobrania: 

*) W związku z ograniczoną liczbą znaków w tytule przelewu informacje dotyczące zwróconych środków mogą być zapisane skrótami umożliwiającymi ich identyfikację. Jeżeli zaś informacje nie mieszczą się w tytule przelewu można w dniu dokonania zwrotu przesłać wyjaśnienia drogą elektroniczną na adres: h.mackowiak@wup.poznan.pl z podaniem w tytule wiadomości kwoty zwrotu oraz daty dokonania zwrotu.