Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Badanie ewaluacyjne pn. "Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet"

data publikacji: 18-12-2013

           

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż firma Agrotec Polska Sp. z o.o., zakończyła realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet”. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie WUP w Poznaniu w okresie sierpień - grudzień 2013 roku. Badanie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główne cele badania obejmowały:

  1. Ocenę skuteczności form wsparcia oferowanych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL w województwie wielkopolskim w zakresie aktywności zawodowej kobiet.
  2. Propozycje rozwiązań możliwych do realizacji w ramach EFS w priorytecie inwestycyjnym Równouprawnienie płci na rynku pracy oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie programowania 2014-2020.

Podczas realizacji badania ocenie została poddana skuteczność form wsparcia oferowanych kobietom nieposiadającym zatrudnienia oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VI i VII PO KL w województwie wielkopolskim w zakresie ich aktywizacji zawodowej. W wyniku badania wypracowane zostały także propozycje rozwiązań możliwych do wdrożenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu równouprawnienia płci na rynku pracy oraz godzenia życia zawodowego i prywatnego w przyszłym okresie programowania. 

Do pobrania: