Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3. PO KL - Ocena Wniosków o przyznanie stypendium

data publikacji: 18-12-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w ramach naboru do projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL wpłynęło 448 Wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z § 4 pkt 9 Regulaminu stypendialnego Wnioski o przyznanie stypendium spełniające wszystkie kryteria w części A zostaną przekazane do oceny w części B. Każdy uczeń pełnoletni / Reprezentant zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny Wniosku o przyznanie stypendium.

Zgodnie z § 10 pkt 6 Regulaminu stypendialnego Uczeń, który w trakcie trwania Projektu osiągnął pełnoletność zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym WUP w Poznaniu.

Ogłoszenie Listy rankingowej Wniosków obejmującej Listę osób rekomendowanych do dofinansowania oraz Listę rezerwową planowane jest w I kwartale 2014 r.

Wszelkich informacji na temat przedmiotowego projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego