Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogólne założenia prac doktorskich stypendystów projektu pt.: ''Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski'', Poddziałanie 8.2.2 PO KL – rok 2012/2013

data publikacji: 27-12-2013

W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prezentuje bazę zawierającą ogólne założenia prac doktorskich, których autorami są stypendyści projektu.

Celem utworzenia bazy jest wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo- rozwojowym a sektorem przedsiębiorstw poprzez upowszechnienie informacji o zakresie badań prowadzonych przez młodych naukowców.

Prace doktorskie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
A. Grupa – Nauka:

1. Podgrupa biologiczna:

Biochemia

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Anna Maria Kietrys
Korelacja zmian w molekularnym mechanizmie biosyntezy białka w odpowiedzi na stres wywołany herbicydami w układzie roślinnym
2
Piotr Henryk Małecki
Badania strukturalno – funkcjonalne białek organizmów ekstremofilnych
3
Anna Maria Stroynowska-Czerwińska
Molekularne mechanizmy warunkujące selektywną inhibicję zmutowanych genów, powodujących choroby poliglutaminowe
4
Barbara Swarcewicz
Ocena zmian profili metabolitów jęczmienia (Hordeum vulgare L.) w warunkach niedoboru wody
5
Aleksander Tworak
Otrzymywanie i charakterystyka białek typu Dicer pochodzących z modelowej rośliny motylkowatej Medicago truncatula
6
Oliwia Zakerska-Banaszak
Podłoże genetyczne a indywidualna reakcja na anestetyk u pacjentów znieczulanych propofolem i sewofluranem – nowatorskie badania z użyciem technologii nowoczesnego sekwencjonowania

 

Bioinformatyka

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Joanna Ciomborowska
Funkcjonalne retrogeny w genomie człowieka
2
Kaja Milanowska
Opracowanie nowych baz danych
opisujących metabolizm kwasów nukleinowych
3
Anna Julia Philips
Nowe metody bioinformatyczne
służące do przewidywania miejsc wiązania jonów metali
 i niskocząsteczkowych ligandów w strukturach RNA

 

Biologia

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Dariusz Abramowski
Molekularna charakterystyka nabytej odporności systemicznej ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
2
Jagna Chmielowska-Bąk
Regulacja ekspresji genów kodujących białka uczestniczące w szlakach przekazywania sygnałów w siewkach soi                        (Glycine max L.) traktowanych kadmem
3
Katarzyna Małgorzata Czerniak
Wpływ anestetyków lokalnych na produkcję reaktywnych form tlenu i azotu w komórkach krwi pępowinowej in vitro
4
Krzysztof Piotr Dudek
Wpływ efektu rozcieńczenia na sytuację epidemiologiczną w krajobrazie rolniczym
5
Magda Anna Formela
Oddziaływanie węglowodanów z endogennymi cząsteczkami sygnałowymi i ich wpływ na reakcje obronne
Lupinus luteus L.cv. Juno na Fusarium oxysporum
6
Maria Teresa Grześ
Polimorfizm regionów regulatorowych genów kandydujących dla cech otłuszczenia świni – związek z poziomem transkryptów i zmiennością wybranych cech produkcyjn
7
Szymon Tytus Hryhorowicz
Warianty sekwencji DNA wybranych genów uczestniczących w regulacji cyklu komórkowego i procesach zapalnych u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy analizowane technikami wysoce wydajnego sekwencjonowania
8
Łukasz Jankowiak
Zależności troficzne w zgrupowaniu drapieżników żyjących w ekstensywnie użytkowanym krajobrazie rolniczym
9
Elżbieta Kaja
Identyfikacja mikro RNA specyficznych dla podkładki w szczepionych jabłoniach odmiany Gala
10
Justyna Anna Karolak
Złożoność aspektów genetycznych w wieloczynnikowych chorobach narządu wzroku – stożku rogówki oraz wysokiej krótkowzroczności
11
Tomasz Jan Kolanowski
Zmiany architektury jądrowej i transkryptomu w procesie różnicowania ludzkich komórek macierzystych pochodzenia miogennego
12
Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
Identyfikacja nowych onkogenów wybranych z silnie amplifikowanych regionów w nowotworach głowy i szyi
13
Szymon Kubala
Kondycjonowanie jako strategia zwiększająca tolerancję kiełkujących nasion rzepaku na zasolenie
14
Łukasz Mariusz Kuszel
Poszukiwanie nowych czynników genetycznych i epigenetycznych warunkujących postać pierwotną choroby zwyrodnieniowej stawów
15
Agnieszka Maria Malcher
Identyfikacja genów krytycznych dla procesu spermatogenezy; próba określenia molekularnych markerów azoospermii
16
Beata Ewa Orsztynowicz
Zmienność ekspresji genów SNAP23, BSCL2 oraz COPα zaangażowanych w powstawanie i morfologię kropli lipidowych w komórkach tłuszczowych świni domowej (Sus scrofa f. domestica)
17
Katarzyna Przybylska
Udoskonalanie i walidacja określania zasobów ichtiofauny w jeziorach z wykorzystaniem sieci panelowych
18
Agnieszka Anna Rawłuszko-Wieczorek
Regulacja epigenetyczna wybranych genów zaangażowanych
w odpowiedź na hipoksję w raku jelita grubego
19
Andrzej Stanisław Rybak
Ekologia i zmienność morfologiczno-molekularna taksonów z rodzaju Ulva (Ulvaceae, Chlorophyta) w ekosystemach słodkowodnych Polski
20
Sylwia Salamon
Podłoże molekularne autosomalnie recesywnego obojnactwa psów z kariotypem 78,XX i brakiem genu SRY
 
21
Anna Barbara Sowińska-Seidler
Identyfikacja podłoża molekularnego rozszczepu dłoni i/lub stóp w populacji polskiej
22
Marcin Zbigniew Szaumkessel
Analiza genów ze ścieżki Fanconi/BRCA w płaskonabłonkowym raku krtani
23
Przemysław Piotr Szwajkowski
Wpływ warunków termicznych środowiska na obraz trzustki wewnątrzwydzielniczej różnych grup kręgowców

 

Makrokierunek – przyroda

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Alicja Helena Borowska
Modelowanie statystyczne i parametry genetyczne użytkowości sportowej koni
2
Anna Weber
Zastosowanie metody Sum Temperatur Efektywnych w wyznaczaniu klas wczesności odmian kukurydzy cukrowej

 

Mikrobiologia

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Mateusz Karol Rawski
Rola preparatów probiotycznych w procesie kolonizacji układu pokarmowego żółwi wodno-lądowych przez mikroflorę zoonotyczną

 

Neurobiologia

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Mikołaj Piotr Zaborowski
Znaczenie cząsteczek zawartych w osoczu w indukcji apoptozy neuronów w przebiegu neurologicznego zespołu paranowotworowego towarzyszącego guzom jajnika

 

Ochrona środowiska

 

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Daniel Gebler
Analiza możliwości wykorzystania makrofitów do oceny stanu ekologicznego rzek przekształconych z zastosowaniem sieci neuronowych
2
Marcin Jerzy Pszczoła
Opracowanie narzędzi genomowych pozwalających na prowadzenie selekcji pod kątem cech mierzonych na niewielkiej liczbie zwierząt

 

 

2. Podgrupa fizyczna:

Chemia

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Adrian Franczyk
Mono- i dwufunkcyjne silseskwioksany – synteza i zastosowanie
w kompozytach polimerowych
2
Michał Jakub Kryjewski
Synteza, badania strukturalne i fotochemiczne koniugatów porfirazyn i ftalocyjanin z adamantanem
3
Anita Marta Owczarzak
Relacja między strukturą a aktywnością biologiczną kompleksów wybranych metali z tioamidami, potencjalnych leków terapii antynowotworowej
4
Jarosław Tomasz Piskorz
Porfirazyny posiadające skondensowany pierścień diazepinowy: synteza, właściwości fizykochemiczne oraz aktywność fotodynamiczna względem komórek nowotworowych
5
Tomasz Stefański
Projektowanie, synteza i ocena aktywności biologicznej tiopochodnych stilbenu
6
Wojciech Szczołko
Synteza, charakterystyka i właściwości biologiczne nowych układów porfirynoidowych o rozbudowanych grupach peryferyjnych

 

Geologia

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Bogumił Michał Nowak
Rola jezior w kształtowaniu zasilania i drenażu wód podziemnych na Pojezierzu Gnieźnieńskim w warunkach naturalnych i antroporesji hydrodynamicznej

 

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

 

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Tomasz Buchwald
Metoda spektroskopii Ramana w badaniach materiałów biologicznych na przykładzie ludzkiej tkanki kostnej
2
Michał Kotkowiak
Właściwości fotofizyczne i termodynamiczne pochodnych chlorofilu i hemu w układach objętościowych i dwuwymiarowy
3
Paulina Skupin-Mrugalska
Fotochemiczna oraz fotodynamiczna aktywność wybranych porfirynoidów inkorporowanych w nośniki liposomowe o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym
4
Łukasz Dariusz Sobotta
Ocena fotochemiczna porfirazyn i ftalocyjanin z podstawnikami heterocyklicznymi i alkoksylowymi o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej

 

 

3. Podgrupa informatyczna:

Informatyka

 

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Marcin Sławomir Szeląg
Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych z relacją dominacji do problemów porządkowania i klasyfikacji na podstawie podobieństwa
2
Wojciech Witold Wojciechowicz
Metody i modele optymalizacji produkcji z wykorzystaniem algorytmów szeregowania zadań w systemach przepływowych

 

 

B. Grupa – Technika, przemysł, budownictwo:

1. Podgrupa architektury i budownictwa:

Architektura i urbanistyka

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Anna Maria Biedermann
Wielkie Projekty Kulturalne
jako narzędzie rozwoju współczesnych miast

 

Geodezja i kartografia

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Łukasz Marcin Halik
Zmienne graficzne sygnatur punktowych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistości

 

 

2. Podgrupa inżynieryjno-techniczna:

Automatyka i robotyka

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Michał Fularz
Architektury sprzętowo-programowe wbudowanych, reprogramowalnych systemów wizyjnych
2
Stanisław Gardecki
Stabilizacja lotu wielowirnikowego robota latającego z napędem elektrycznym w warunkach zmiennego obciążenia i konfiguracji z wykorzystaniem pokładowych systemów mikroawioniki
3
Jarosław Stanisław Gośliński
Estymacja wektora stanu w układzie bezzałogowego robota latającego
4
Mateusz Kowalski
Algorytmy przetwarzania sygnałów sprzężeń zwrotnych i sterowania dla egzoszkieletu rehabilitacyjnego kończyn dolnych
5
Dominik Łuczak
Zastosowanie filtrów cyfrowych w układach sterowania napędów elektrycznych o złożonej strukturze mechanicznej
6
Rafał Maciej Madoński
Innowacyjne techniki odpornej regulacji automatycznej
w zastosowaniach przemysłowych
7
Adam Schmidt
Uogólniony, wielorobotowy schemat rozszerzonego, wizyjnego systemu równoczesnej lokalizacji i budowy mapy
 

 

Biotechnologia

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Robert Piotr Borowiak
Wpływ modyfikacji termicznej oraz substancji o potencjalnym działaniu ochronnym na fizykochemiczne właściwości lizozymu
2
Marta Hetman
Tasowanie genomowe u Clostridium butyricum w celu poprawy wydajności produkcji 1,3-propanodiolu w stresowych warunkach fermentacji
3
Andrzej Jan Lewicki
Możliwości stosowania hodowlanych alg jako kosubstratu do produkcji biogazu
4
Aleksandra Katarzyna Luwańska
Regeneracja i transformacja szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) i tytoniu szlachetnego (Nicotiana tabacum L.) dla potrzeb biomedycznych
5
Dorota Trzybulska
Badanie ekspresji wybranych genów odpowiedzialnych za reorganizację cytoszkieletu aktynowego komórek uczestniczących w procesie zapalnym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
6
Hanna Przystałowska
Uzyskanie genetycznie modyfikowanych bakterii Escherichia coli zdolnych do przekształcania glicerolu do 1,3-propanodiolu

 

Elektronika i telekomunikacja

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Krzysztof Bąkowski
Zastosowanie w sieciach komórkowych stacji przekaźnikowych wspomaganych kodowaniem sieciowym w warstwie fizycznej
2
Marcin Kordian Dziuba
Sterowanie połączeniami w wielopłaszczyznowych polach komutacyjnych typu 〖log〗_2 N
3
Jacek Góra
Radio Resource Management for
Multi-Carrier Relay-Enhanced Networks
(Zarządzanie zasobami radiowymi w sieciach wielopasmowych wykorzystujących stacje przekaźnikowe)
4
Paweł Maciej Kryszkiewicz
Ochrona użytkowników pierwotnych w systemie radia kognitywnego z wykorzystaniem techniki NC-OFDM
5
Maciej Tadeusz Kurc
Hybrydowe techniki wyznaczania map głębi i ich wykorzystanie w systemach obrazu trójwymiarowego
6
Jakub Siast
Kompresja sekwencji wielowidokowych z wykorzystaniem techniki Kodowania Wizyjnego Dużej Efektywności
7
Olgierd Jerzy Stankiewicz
Techniki wyznaczania map głębi stereoskopowej w systemach telewizji wielowidokowej
8
Jakub Stankowski
Nowe metody predykcji dla zastosowań w kompresji obrazów ruchomych
9
Michał Dominik Stasiak
Modelowanie wielousługowych pól komutacyjnych z łączami przelewowymi
10
Krzysztof Jan Wegner
Synteza widoków w systemach telewizji trójwymiarowej

 

Energetyka

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Jakub Łukasz Rojewski
Optymalizacja procesu spalania w przemysłowych silnikach gazowych
2
Katarzyna Magdalena Szatkowska
Modyfikowane materiały węglowe dla kondensatorów wysokiej mocy

 

Fizyka techniczna

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Bartosz Adam Bursa
Spektroskopowe i termodynamiczne badania chromoforów porfirynopodobnych z kropkami kwantowymi oraz fulerenami dla potencjalnych zastosowań w fotowoltaice
2
Semir El-Ahmar
Modelowanie konstrukcji planarnego czujnika pola magnetycznego opartego o zjawisko nadzwyczajnego magnetooporu

 

Inżynieria biomedyczna

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Piotr Stefan Przybyła
Modalna analiza przestrzennego ruchu serca z wykorzystaniem standardowych metod obrazowania medycznego

Makrokierunek (automatyka i robotyka, zarządzanie)

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Anna Staniszewska
Model kompetencji i kwalifikacji Specjalistów do spraw zamówień publicznych w administracji

 

Mechanika i budowa maszyn

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Tomasz Kazimierz Borowczyk
Wpływ ruchu ładunku w kolektorze ssącym na przebieg procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym
2
Paweł Jan Daszkiewicz
Badania możliwości poprawy wskaźników ekologicznych silników o zapłonie samoczynnym zasilanych paliwami konwencjonalnymi z domieszką wodoru
3
Paweł Michał Stobnicki
Badawcza analiza wtrysku paliwa w aspekcie właściwości ekologicznych silnika o zapłonie samoczynnym

 

Technika rolnicza i leśna

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Wojciech Czekała
Właściwości fizyczne i chemiczne pulpy pofermentacyjnej wytworzonej z różnych substratów ze szczególnym uwzględnieniem ilości i frakcji azotu i fosforu

 

Technologia chemiczna

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Bartosz Jakub Markiewicz
Tetraalkiloamoniowe i azoliowe ciecze jonowe
2
Roksana Magdalena Markiewicz
Cykloheksyloamoniowe i 1-metylopiperydyniowe ciecze jonowe
3
Michał Kazimierz Niemczak
Synteza i właściwości dwufunkcyjnych herbicydowych cieczy jonowych
4
Magdalena Nowacka
Charakterystyka elektrokinetyczna i stabilność dyspersji wybranych układów tlenkowych

 

Technologie energii odnawialnej

 

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Damian Piotr Janczak
Technologia wytwarzania biogazu z wykorzystaniem wybranych odpadów z produkcji i przetwórstwa warzyw
2
Joanna Ewa Ratajczak
Widmowo – termiczne aspekty symulacji
promieniowania słonecznego
3
Roman Józef Zagrodnik
Wykorzystanie mikrobiologicznych systemów hybrydowych do wytwarzania wodoru z produktów odpadowych

 

 

3. Podgrupa produkcji i przetwórstwa:

Inżynieria materiałowa

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Danuta Ilona Chmielewska
Struktura i właściwości żywic epoksydowych modyfikowanych metalosilseskwioksanami
2
Andrzej Jan Miklaszewski
Warstwy powierzchniowe o podwyższonych właściwościach użytkowych przeznaczone na aplikacje biomedyczne otrzymywane z nanoprekursorów proszkowych metodą stopowania plazmowego
3
Justyna Wendland
Kształtowanie właściwości użytkowych spiekanych materiałów metalowych przez regulowane azotowanie gazowe

 

Makrokierunek (nanotechnologia i technologie procesów materiałowych)

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Jacek Andrzejewski
Wpływ warunków przetwórstwa na właściwości kompozytów jednopolimerowych

 

Technologia drewna

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Leszek Wanat
Rynek drzewny w Polsce. Potencjał i pozycja konkurencyjna

 

Technologia żywności i żywienie człowieka

L. p.
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki
Tytuł pracy doktorskiej
Ogólne założenia pracy doktorskiej
1
Katarzyna Elżbieta Kowalska
Analiza wpływu owoców żurawiny błotnej (Oxycoccus quadripetalus ) na przebieg procesu adipogenezy w komórkach
linii 3T3-L1
2
Agata Katarzyna Lasik
Wykorzystanie fermentacji mlekowo - alkoholowej do wytwarzania        i kształtowania jakości nowych funkcjonalnych napojów z mleka koziego oraz owczego
3
Mariusz Pacyński
Studia nad poprawą aromatu chlebów bezglutenowych
4
Joanna Rychlik
Ocena właściwości przeciwkancerogennych kiełków brokułu (Brassica oleracea var. italica) w modelowych układach in vitro
5
Tomasz Rychlik
Mikroflora produktów regionalnych Wielkopolski jako czynnik determinujący pochodzenie oraz źródło metabolitów o potencjalnych właściwościach funkcjonalnych
6
Maria Magdalena Sielicka
Ocena skuteczności dodatku substancji o właściwościach przeciwutleniających w przedłużeniu trwałości oleju lnianego tłoczonego na zimno