Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

data publikacji: 30-12-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywać znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 grudnia 2013 r. Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

Zakres zmian wprowadzony w SzOP obejmuje:

  • zmiany w zapisach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
    i modernizacyjnych w regionie związane z wprowadzeniem działań dedykowanych zwalnianym pracownikom sektora oświaty, 
  • inne zmiany wynikające z interpretacji IZ PO KL, wydanych w związku ze zgłaszanymi przez regionalne Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II problemami
    (w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 i Poddziałanie 9.6.1), 
  • zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji zatwierdzonych przez Radę Ministrów 4 grudnia br., 
  • inne zmiany doprecyzowujące i porządkujące dotychczasowe zapisy SzOP.

Do pobrania: