Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zasad kontroli PO KL

data publikacji: 30-12-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w grudniu br. zatwierdzone zostały zmienione Zasady kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), stanowiące element Systemu Realizacji PO KL.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:

  1. modyfikację metodologii doboru projektów do kontroli w latach 2014 – 2015, w związku z końcowym etapem realizacji PO KL. Zmieniona metodologia obliguje IP/IP2 do kontroli przynajmniej 30 proc. projektów najbardziej ryzykownych wybranych z puli projektów, które dotychczas nie podlegały kontroli na miejscu, przy jednoczesnym zaleceniu, aby do analizy ryzyka włączane były również te projekty, w których stwierdzono poważne nieprawidłowości w ramach poprzednich kontroli wydatków;
  2. określenie końcowych terminów przeprowadzania kontroli na miejscu – biorąc pod uwagę harmonogram zamykania Programu, zalecane jest zintensyfikowanie działań kontrolnych w III kwartale 2015 r. oraz zakończenie kontroli do 31.12.2015 r.;
  3. uszczegółowienie kwestii konieczności weryfikacji sposobu wykorzystania sprzętu kupowanego w ramach zadań merytorycznych projektów, w związku z rekomendacją audytu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Nowe Zasady kontroli obowiązywać będą od 01.01.2014 r.

Do pobrania: