Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Rozpoczęcie oceny formalnej wniosków w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok akademicki 2013/2014

data publikacji: 31-12-2013

       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w wyniku trwającego w okresie od 19 listopada do 16 grudnia 2013 r. naboru Wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL wpłynęło 450 wniosków.

Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest na podstawie Karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego. O wynikach oceny doktoranci zostaną poinformowani drogą elektroniczną w przypadku oceny pozytywnej, natomiast w przypadku oceny negatywnej lub wezwania do uzupełnienia wniosku pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma.

Wszystkie wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne zgodnie z § 5 pkt 3 Regulaminu Stypendialnego zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego