Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Jesteś doktorantem – sięgnij po stypendium!

Logo Kapitał LudzkiLogo Unia Europejska EFS

„WSPARCIE STYPENDIALNE DLA DOKTORANTÓW NA KIERUNKACH UZNANYCH ZA STRATEGICZNE Z PUNKTU WIDZENIA ROZWOJU WIELKOPOLSKI”

JESTEŚ DOKTORANTEM – SIĘGNIJ PO STYPENDIUM!!!

"Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” to projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Celem głównym powyższego projektu jest wsparcie finansowe skierowane do doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa wielkopolskiego, prowadzących prace badawcze z dziedzin stanowiących odpowiedź na problemy zgłaszane przez przedsiębiorców.
Stypendium przyznawane jest w trybie konkursowym. Doktorant przedstawia założenia swojej pracy doktorskiej we wniosku o przyznanie stypendium, prezentując w nim m. in. korzyści, jakie będą wynikać dla województwa z wdrożenia wyników sfinansowanej pracy.

Stypendia przyznawane i przekazywane będą absolwentom szkół wyższych, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

 • kontynuują naukę na studiach doktoranckich w szkole wyższej lub innej jednostce organizacyjnej, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań, posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.; Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki – Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), a także posiadającej siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego,
 • kształcą się na kierunkach w jednej z następujących dziedzin:
  • genetyka roślin i człowieka, 
  • biotechnologia żywności i środowiska, 
  • przetwórstwo artykułów spożywczych, 
  • społeczeństwo informacyjne. 
  • elektroniczna gospodarka, 
  • maszyny i urządzenia, 
  • motoryzacja i komunikacja, 
  • elektrotechnika, elektronika, 
  • chemia, tworzywa sztuczne, wyroby gumowe, przetwórstwo surowców niemetalicznych, 
  • optyka, 
  • informatyka, 
  • energetyka.
 • doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Warunkiem ubiegania się doktoranta o przyznanie stypendium jest złożenie Wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie określającym zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania stypendiów dla doktorantów (niezbędne dokumenty do pobrania poniżej). Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć oświadczenie doktoranta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów projektu. 

Nabór wniosków prowadzony jest od 10.11.2008 roku do 21.11.2008 roku

Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Wydziału Funduszy Unii Europejskiej. Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

Powyższe dokumenty będą podlegały ocenie formalnej – przeprowadzonej przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz merytorycznej – dokonanej przez Komisję złożoną z ekspertów w dziedzinach, których prace naukowe dotyczą.

Kontakt
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, tel.(0-61) 846-38-93, fax. (0-61) 846-37-20.

Dokumenty do pobrania m.in.:

 1. Regulamin określający zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania stypendiów dla doktorantów. 
 2. Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium. 
 3. Wzór Umowy. 
 4. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.