Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Korekta listy rankingowej w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL

data publikacji: 17-01-2014

W związku z błędnie przyznanymi punktami strategicznymi Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia korektę listy rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej stworzonej na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 03 czerwca – 31 lipca 2013 r., w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/2013 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Korekta dotyczy projektu o numerze POKL.09.06.02-30-124/13 złożonego przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Szmigiel, który na liście rankingowej ogłoszonej przez WUP w Poznaniu w dniu 23.08.2013 r. zajął 39 miejsce, uzyskując łącznie 97,0 punktów. W związku z niespełnieniem przez ww. projekt w ocenie jednego z oceniających minimum punktowego uprawniającego do otrzymania dodatkowych punktów za spełnienie kryterium strategicznego rzeczywista liczba punktów to 82,0. Powyższa zmiana nie ma wpływu na liczbę projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Do pobrania: